CHO VAY HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
Ngày: 04.01.2017
Theo Quyết định 54/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 thay thế Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2744/NHCS-TDNN ngày 6/8/2013 của NHCSXH

Theo Quyết định 54/QĐ-TTg ngày 04/12/2012 thay thế Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2744/NHCS-TDNN ngày 6/8/2013 của NHCSXH

1. Đối tượng vay vốn:

Hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở các xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ - TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định khác ban hành danh mục các đơn vị hành chính thuộc vùng khó khăn.

2. Điều kiện vay vốn:

Cư trú hợp pháp tại địa phương,

- Là thành viên tổ TK&VV.

- Có tên trong Danh sách Hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn do UBND cấp xã lập và được UBND cấp huyện phê duyệt.

- Trường hợp người đứng tên vay không trùng với tên người đại diện Hộ ĐBDTTS trên danh sách phê duyệt của UBND huyện thì phải có xác nhận của UBND xã về mối quan hệ là thành viên trong cùng một hộ.

- Có phương án làm ăn hoặc nhu cầu sử dụng vốn vay để sản xuất, kinh doanh được Chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội hướng dẫn lập theo mẫu số 01/TD “Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay”.

- Phải sử dụng vốn đúng mục đích, không dùng vốn vay để gửi lại các Ngân hàng khác.

3. Mức cho vay: tối đa không quá 8 triệu đồng/hộ.

4. Thời hạn cho vay: Tối đa không quá 60 tháng (5 năm).

5. Lãi suất cho vay: Lãi suất cho vay 0,1%/tháng. Lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất trong hạn.

6. Phương thức cho vay: Cho vay uỷ thác qua các tổ chức Hội đoàn thể. Người vay không phải thế chấp tài sản.

7. Hồ sơ, thủ tục cho vay:

-  Khi hộ DTTS ĐBKK có nhu cầu vay vốn, UBND xã hoặc một trong các tổ chức chính trị-xã hội hỗ trợ lập Gíây đề nghị vay vốn mẫu 01/TD gửi tổ TK&VV.

- Tổ TK&VV phối hợp cùng Hội đoàn thể, Chính quyền địa phương tổ chức họp đối chiếu tên người vay với danh sách hộ DTTS ĐBKK đã được UBND cấp huyện phê duyệt và được xếp theo thứ tự ưu tiên (ưu tiên cho những hộ khó khăn hơn và những hộ chưa được vay theo QĐ số 32/2007/QĐ-TTg) cuộc họp được lập biên bản mẫu 10C/TD;

- Lập danh sách đề nghị vay vốn theo mẫu 03/TD trình UBND cấp xã xác nhận sau đó gửi hồ sơ đến NHCSXH xét duyệt cho vay.

Tải file tại đây