CHO VAY HỘ NGHÈO VỀ NHÀ Ở
Ngày: 04.01.2017
Theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 234/NHCS-TDNN ngày 17/02/2009 của NHCSXH

Theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 234/NHCS-TDNN ngày  17/02/2009 của NHCSXH

 

 1. Đối tượng vay vốn:

  -  Là hộ nghèo đang cư trú tại địa phương, có trong danh sách hộ nghèo do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý tại thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành.

- Hộ chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, hư hỏng, dột nát, có nguy cơ sập đổ và không có khả năng tự cải thiện nhà ở.

- Hộ không thuộc diện đối tượng được hỗ trợ nhà ở theo quy định tại Quyết định số 134/2004/QĐ-TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn và theo các chính sách hỗ trợ nhà ở khác.

*  Xếp loại thứ tự ưu tiên hỗ trợ:

 a) Hộ gia đình có công với cách mạng;

 b) Hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số;

 c) Hộ gia đình trong vùng thường xuyên xảy ra thiên tai;

d) Hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (già cả, neo đơn, tàn tật…);

đ) Hộ gia đình đang sinh sống trong vùng đặc biệt khó khăn;

e) Các hộ gia đình còn lại.

2. Điều kiện vay vốn:

- Là các hộ có tên trong Danh sách do UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện phê duyệt.

- Chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở được áp dụng đối với các hộ thuộc diện đối tượng theo quy định của Quyết định 167/2008/QĐ-TTg đang cư trú tại khu vực không phải là đô thị trên phạm vi cả nước.

3. Mức cho vay: Tối đa không quá 08 triệu đồng/hộ.

4. Lãi suất cho vay: 0,25%/tháng (3%/năm).

5. Thời hạn cho vay:

Thời hạn cho vay là 10 năm kể từ thời điểm hộ dân nhận nợ món vay đầu tiên, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm đầu. Trong thời gian ân hạn, hộ dân chưa phải trả nợ, trả lãi, hộ dân bắt đầu trả nợ tiền vay từ năm thứ 6 trở đi. Mức trả nợ mỗi năm tối thiểu bằng 20% tổng số vốn đã vay.

6. Quy trình và thủ tục cho vay:

Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) gửi cho Tổ TK&VV. Tổ TK&VV cùng tổ chức chính trị - xã hội và Ban giảm nghèo cấp xã tổ chức họp, đối chiếu tên người đề nghị vay vốn với Danh sách hộ nghèo thuộc diện được vay vốn làm nhà ở đã được UBND cấp huyện phê duyệt, đồng thời thực hiện theo thứ tự ưu tiên quy định tại điểm 3 Mục I văn bản này, sau đó lập Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn (mẫu số 03/TD) kèm Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD) gửi UBND cấp xã xác nhận gửi NHCSXH cho xét duyệt cho vay./.

Tải file tại đây