CHO VAY HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI VÙNG KHÓ KHĂN
Ngày: 04.01.2017
Theo Quyết định 31/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 677/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của NHCSXH

Theo Quyết định 31/2007/QĐ-TTg ngày 5/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ

 và Văn bản số 677/NHCS-TD ngày 22/4/2007 của NHCSXH

 

1. Đối tượng được vay vốn: Là các hộ không thuộc diện hộ nghèo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh tại các xã thuộc vùng khó khăn theo danh mục trong Quyết định 30/2007/TTg ngày 05/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Điều kiện vay vốn:

- Người vay phải có dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh được UBND xã nơi thực hiện dự án hoặc phương án xác nhận;

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và cư trú hợp pháp tại nơi thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh.

3. Mức cho vay:

-  Đối với thương nhân là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán theo quy định của cơ quan thuế: Mức cho vay tối đa là 30 triệu đồng.

-  Đối với thương nhân là cá nhân thực hiện mở sổ sách kế toán và kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật: Mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng.

-  Đối với thương nhân là tổ chức kinh tế: mức cho vay tối đa là 500 triệu đồng.

4. Thời hạn cho vay:

- Ngắn hạn; trung hạn; dài hạn.

- Món vay ngắn hạn trả nợ gốc 1 lần khi đến hạn; Món vay trung, dài hạn định kỳ trả nợ 6 tháng hoặc 1 năm 1 lần (đối với cho vay dài hạn, thời gian ân hạn tối đa là 2 năm, trong thời gian ân hạn, người vay chưa phải trả nợ gốc nhưng phải trả lãi theo tháng).

5. Lãi suất cho vay:

- Hiện nay là 0,8%/tháng. Lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

6. Phương thức cho vay:

- Cho vay uỷ thác qua các tổ chức chính trị - xã hội đối với mức cho vay tối đa 30 triệu đồng.

- NHCSXH trực tiếp cho vay  và  khách hàng phải có tài sản đảm bảo đối với mức vay trên 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng..

7. Hồ sơ và thủ tục cho vay:

- Đối với người vay đến 30 triệu đồng: Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD), gửi cho Tổ TK&VV. Tổ TK&VV cùng tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương tổ chức họp để bình xét những hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn, lập biên bản hợp Tổ 10C/TD đồng thời lập danh sách mẫu 03/TD trình UBND cấp xã xác nhận là đối tượng được vay và cư trú hợp pháp tại xã gửi NHCSXH nơi cho vay xét duyệt.

- Đối với người vay trên 30 triệu đồng đến 100 triệu đồng: Người vay viết Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sản xuất theo mẫu 01/TD có xác nhận của UBND cấp xã, gửi NHCSXH nơi cho vay. NHCSXH tiến hành thẩm định theo mẫu số 02/TD và cùng người vay lập Khế ước nhận nợ kiêm cam kết bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay (mẫu số 05/TD). 

Tải file tại đây