CHO VAY MUA TRẢ CHẬM NHÀ Ở VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
Ngày: 04.01.2017
Theo Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 02/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 3151/NHCS-TD ngày 07/11/2005 của NHCSXH

Theo Quyết định 105/QĐ-TTg ngày 02/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số3151/NHCS-TD ngày 07/11/2005 của NHCSXH

 

1. Đối tượng vay vốn:

- Các hộ đang sinh sống tại những nơi dễ xảy ra sạt lỡ, không đảm bảo an toàn khi bị tác động của lũ lụt phải di dời vào ở trong các cụm, tuyến dân cư.

- Doanh nghiệp làm nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư bán trả chậm cho người dân.

2. Điều kiện vay vốn:

- Hộ vay để mua trả chậm nhà ở: Có quyết định giao nền nhà của UBND huyện hoặc xã do UBND tỉnh quy định; có tên trong danh sách hộ dân mua trả chậm nhà ở do UBND tỉnh hoặc ủy quyền cho UNBD huyện phê duyệt; có biên bản giao nhà; là hộ nghèo, quá khó khăn.

- Hộ vay tự xây dựng nhà ở: Có quyết định giao nền nhà của UBND huyện hoặc xã do UBND tỉnh quy định; Có tên trong danh sách hộ dân được vay vốn NHCSXH để tự xây dựng nhà ở do UBND cấp tỉnh hoặc ủy quyền cho UBND huyện phê duyệt; nhà ở đã được xây dựng hoàn chỉnh theo quy định của UBND cấp tỉnh.

3. Mức cho vay: tối đa 20 triệu đồng/1 hộ (giải ngân lần đầu tối đa 60% mức vay; phần còn lại được giải ngân khi hộ xuất trình xác nhận của UBND xã về hoàn thành xây dựng phần thô).

4. Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay tối đa là 10 năm kể từ thời điểm hộ dân nhận nợ món vay đầu tiên, trong đó thời gian ân hạn là 5 năm đầu.

5. Lãi suất cho vay: Hiện nay là 0,25%/tháng.

6. Phương thức cho vay:

- Hộ gia đình: Cho vay uỷ thác qua tổ chức Hội đoàn thể

- Doanh nghiệp:  Cho vay trực tiếp.

7. Hồ sơ thủ tục vay vốn:

- Người vay lập Giấy đề nghị vay vốn mẫu 01/TD kèm các giấy tờ (Quyết định giao nền nhà của cấp có thẩm quyền; Biên bản bàn giao nhà đối với trường hợp mua trả chậm nhà ở, hoặc Biên bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc nhà ở đã được xây dựng hoàn chỉnh theo quy định của UBND cấp tỉnh đối với trường hợp tự xây dựng nhà ở) gửi Tổ TK&VV.

- Tổ TK&VV phối hợp cùng tổ chức Hội, chính quyền địa phương họp bình xét lập danh sách 10C/TD, danh sách đề nghị vay vốn 03/TD trình UBND cấp xã xác nhận là đối tượng được vay và cư trú hợp pháp tại xã gửi NHCSXH nơi cho vay xét duyệt gửi NHCSXH nơi cho vay xem xét cho vay.

Tải file tại đây