CHO VAY NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN
Ngày: 04.01.2017
(Theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 1411/NHCS-KHNV ngày 03/8/2004 của NHCSXH)

(Theo Quyết định số 62/2004/QĐ-TTg ngày 16/4/2004 của Thủ tướng Chính phủ

 và Văn bản số 1411/NHCS-KHNV ngày 03/8/2004 của NHCSXH)

 

1. Đối tượng vay vốn:

Các hộ gia đình sinh sống ở nông thôn gồm: các xã thuộc huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (kể cả hộ nghèo và hộ không nghèo).

2. Điều kiện vay vốn:

- Hộ vay vốn cư trú hợp pháp tại vùng nông thôn;

- Hộ vay chưa có công trình NS&VSMTNT hoặc đã có nhưng chưa đạt tiêu chuẩn quốc gia về nước sạch và chưa đảm bảo vệ sinh môi trường được UBND xã xác nhận;

- Là thành viên tổ TK&VV.

3. Mức cho vay:

Tối đa 4 triệu đồng/công trình và mỗi hộ được vay tối đa 8 triệu đồng để làm 2 công trình (công trình nước sạch và công trình vệ sinh).

4. Thời hạn cho vay:

Thời hạn cho vay tối đa không quá 60 tháng, trong đó thời gian ân hạn là 6 tháng. Trong thời gian ân hạn, hộ vay chưa phải trả nợ gốc và lãi tiền vay.

5. Lãi suất cho vay:

- Lãi suất cho vay 0,8%/tháng;

 - Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất khi cho vay.

6. Phương thức cho vay:

Cho vay uỷ thác qua các tổ chức Hội, đoàn thể.

- Người vay không phải thế chấp tài sản.

7. Hồ sơ, thủ tục vay vốn:

- Khi có nhu cầu vay vốn, người vay viết Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TD) gửi cho Tổ TK&VV.

- Tổ TK&VV cùng tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương tổ chức họp để bình xét những hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn, lập biên bản hợp Tổ 10C/TD đồng thời lập danh sách mẫu 03/TD trình UBND cấp xã xác nhận là đối tượng được vay và cư trú hợp pháp tại xã gửi NHCSXH nơi cho vay xét duyệt. 

Tải file tại đây