CHO VAY THƯƠNG NHÂN HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TẠI VÙNG KHÓ KHĂN
Ngày: 04.01.2017
Theo Quyết định 92/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Văn bản số 2479/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của NHCSXH

Theo Quyết định 92/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và

Văn bản số 2479/NHCS-TDSV ngày 04/9/2009 của NHCSXH

 

1. Đối tượng vay vốn:

- Là thương nhân hoạt động thương mại thường xuyên ở vùng khó khăn được quy định theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Thương nhân hoạt động thương mại bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.

2. Điều kiện vay vốn:

- Đối với thương nhân là cá nhân: Phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được UBND cấp xã nơi hoạt động thương mại xác nhận.

- Đối với thương nhân là tổ chức kinh tế: Phải có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và được UBND cấp xã nơi hoạt động thương mại xác nhận. Trường hợp tổ chức kinh tế mở văn phòng đại diện tại vùng khó khăn phải có thêm Giấy phép hoạt động.

- Phải có vốn tự có tham gia tối thiểu bằng 20% tổng nhu cầu vốn vay.

- Thương nhân vay vốn trên 30 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định.

3. Mức cho vay:

- Đối với người vay là cá nhân:

+ Không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán theo quy định của cơ quan thuế: mức cho vay tối đa là 30 triệu đồng.

+ Có thực hiện mở sổ sách kế toán và kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật: mức cho vay tối đa là 100 triệu đồng.

- Đối với người vay là tổ chức kinh tế: mức cho vay tối đa là 500 triệu đồng.

4. Thời hạn cho vay:

- Cho vay ngắn hạn (thời hạn cho vay đến 12 tháng).

- Cho vay trung hạn và dài hạn (thời hạn cho vay từ trên 12 tháng nhưng tối đa không quá 5 năm).

5. Lãi suất cho vay:

Hiện nay là 0,8%/tháng. Lãi suất quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

6. Phương thức cho vay

- Đối với thương nhân là cá nhân: theo phương thức uỷ thác qua các tổ chức chính trị - xã hội.

- Đối với thương nhân là tổ chức kinh tế: NHCSXH cho vay trực tiếp.

7. Bảo đảm tiền vay:  

- Mức vay ≤ 30 triệu: không cần thế chấp

- Mức vay > 30 triệu đồng đến 500 triệu đồng: phải có tài sản thế chấp.

8. Hồ sơ và thủ tục cho vay:

* Thương nhân là cá nhân :

- Đối với thương nhân là cá nhân không thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp thuế khoán: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Thông báo nộp thuế khoán của cơ quan Thuế kỳ trước liền kề.

- Đối với thương nhân là cá nhân thực hiện mở sổ sách kế toán và nộp các loại thuế theo quy định của pháp luật: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Tờ khai thuế hoặc Quyết toán thuế.

Sau khi có đầy đủ các hồ sơ nêu trên người vay lập đề nghị vay vốn Mẫu 01/TD gửi Tổ TK&VV gửi Tổ TK&VV. Tổ TK&VV cùng tổ chức chính trị - xã hội, chính quyền địa phương tổ chức họp để bình xét những hộ đủ điều kiện vay vốn, lập biên bản hợp Tổ 10C/TD đồng thời lập danh sách mẫu 03/TD trình UBND cấp xã xác nhận là đối tượng được vay và cư trú hợp pháp tại xã gửi NHCSXH nơi cho vay xét duyệt.

* Đối với thương nhân là tổ chức kinh tế:

Bao gồm 3 loại hồ sơ sau: Hồ sơ pháp lý; Hồ sơ kinh tế; Hồ sơ vay vốn.

Người vay có nhu cầu vay vốn viết Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/DNV&N) có xác nhận của UBND cấp xã. Sau đó người vay nộp trực tiếp hồ sơ cho vay về NHCSXH nơi cho vay.  NHCSXH tiến hành thẩm định theo mẫu số 02/DNV&N. Căn cứ vào kết quả thẩm định để hướng dẫn người vay lập Hợp đồng bảo đảm tiền vay theo quy định; lập Hợp đồng tín dụng (mẫu số 03/DNV&N).

Tải file tại đây