LÃI SUẤT CHO VAY
Ngày: 04.01.2017
Theo các TT số 14/2012/TT-NHNN, ngày 04/5/2012; TT số 20/2012/TT-NHNN ngày 08/6/2012; TT số 33/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012; TT số 09/2013/TT-NHNN ngày 25/03/2013; TT số 10/2013/TT-NHNN ngày 10/5/2013; TT số 16/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Theo các TT số 14/2012/TT-NHNN, ngày 04/5/2012;

 TT số 20/2012/TT-NHNN ngày 08/6/2012; TT số 33/2012/TT-NHNN ngày 21/12/2012; TT số09/2013/TT-NHNN ngày 25/03/2013; TT số  10/2013/TT-NHNN ngày 10/5/2013; TT số16/2013/TT-NHNN ngày 27/6/2013

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

1. Mục đích được tiếp cận vốn có lãi suất theo quy định:

- Phục vụ lĩnh vực sản xuất nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ;

- Thực hiện phương án, dự án sản xuất – kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định Luật thương mại;

- Phục vụ  sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp vừa và nhỏ;

-  Phát triển công nghiệp hỗ trợ;

- Phục vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

2. Điều kiện được vay vốn:

 - Khách hàng (tổ chức, cá nhân) có đủ điều kiện vay vốn theo quy định của NHNN và được TCTD đánh giá là có tình hình tài chính minh mạch, lành mạnh.

3. Mức cho vay: Do tổ chức tín dụng và khách hàng thoả thuận căn cứ vào nhu cầu vốn của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh.

4. Thời hạn cho vay: Ngắn hạn.

5. Mức lãi suất cho vay:

-Từ ngày 08/5/2012 đến ngày 10/6/2012 mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa là = Lãi suất tối đa đối với tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng trở lên  + 3%/năm.

 - Từ ngày 11/6/2012 đến ngày 23/12/2012 Mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa là 13%/năm (riêng QTDND cơ sở 14%/năm);

- Từ ngày 24/12/2012 đến ngày 25/03/2013 mức Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa là 12%/năm (riêng QTDND cơ sở là 13%/năm)

- Từ ngày 26/03/2013 đến ngày 12/04/2013 mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa là 11%/năm (riêng QTDND cơ sở là 12%/năm)

- Từ ngày 13/5/2013 đến ngày 27/6/2013 mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa là 10%/năm (riêng QTDND cơ sở là 11%/năm).

- Từ ngày 28/6/2013 đến nay mức cho vay ngắn hạn là 9%/năm (riêng QTDND cơ sở là 10%/năm).

6. Hồ sơ, thủ tục vay vốn: Theo hướng dẫn của từng TCTD cho vay.

Tải file tại đây