QUY ĐỊNH CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
Ngày: 04.01.2017
(Theo Thông tư số 37/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của NHNNVN)

(Theo Thông tư số 37/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 của NHNNVN)

 

1. Đơn vị cho vay:

TCTD được phép hoạt động ngoại hối

2. Đối tượng được vay vốn:

 Khách hàng (tổ chức, cá nhân)  là người cư trú.

3. Các nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ

a) Để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ khi khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất – kinh doanh để trả nợ vay.

b) Doanh nghiệp là đầu mối nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 2013 có nhu cầu vay vốn bằng ngoại tệ để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu khi khách hàng vay không có hoặc không có đủ nguồn thu ngoại tệ từ hoạt động sản xuất – kinh doanh để trả nợ vay.

c) Để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng hoá xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới Việt Nam mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu xuất khẩu để trả nợ vay

d) Để đầu tư trực tiếp ra nước ngoài đối với các dự án, công trình quan trọng quốc gia được Quốc hội, Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư và đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

4. Thời hạn cho vay:

- Nhu cầu theo tiết a, d khoản 3 được vay ngắn, trung và dài hạn.

- Nhu cầu vốn vay theo tiết b và c khoản 3 được vay ngắn hạn (chỉ thực hiện đến hết ngày 31/12/2013)

5. Trình tự, thủ tục cho vay bằng ngoại tệ:

- Do từng TCTD cho vay hướng dẫn cụ thể.  

6. Lãi suất cho vay:

- Do TCTD và khách hàng tự thoả thuận, phù hợp với lãi suất cho vay bằng ngoại tệ hiện hành, 

Tải file tại đây