Thông tư 13 Hướng dẫn việc cho vay theo Quyết định số 68/2013/QD-TTg ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp
Ngày: 04.01.2017