• Đoàn Đại biểu Quốc hội

      Các Đại biểu Quốc hội được bầu trong một tỉnh hoặc thành phố trực thuộc Trung ương hợp thành Đoàn đại biểu Quốc hội. Đoàn Đại biểu Quốc hội có Trưởng đoàn, Phó Trưởng đoàn, có trụ sở, văn phòng giúp việc và có kinh phí hoạt động theo quy định của Uỷ ban thường vụ Quốc hội. Đoàn Đại biểu Quốc hội có đại biểu hoạt động chuyên trách. Đại biểu Quốc hội trong Đoàn có nhiệm vụ thực hiện chương trình công tác và sự phân công của Đoàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội

    • Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang

      Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang khoá XV hiện có 8 đại biểu Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang có Trưởng Đoàn, 01 Phó Đoàn chuyên trách. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang có trụ sở riêng, đặt tại số 647B Nguyễn Trung Trực, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, Kiên Giang.