• Chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

    Theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội năm 1997, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2010, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2003, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội năm 2002, đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội có nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu như sau:

    Đăng ngày: 20.12.2016