• Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh sơ kết tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 2022

  Chiều 12/7, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết tình hình tổ chức, hoạt động 6 tháng đầu năm 2022. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Mau, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì. Dự cuộc họp có các đại biểu là Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành khối văn hóa - xã hội; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Đăng ngày: 13.07.2022
 • Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022

  Sáng 12/7, Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X. Cuộc họp do ông Nguyễn Văn Mau, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì. Dự cuộc họp có các đại biểu là Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành: Y tế, Văn hóa và Thể thao, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Lãnh đạo Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Đăng ngày: 13.07.2022
 • Giám sát việc triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo

  Thực hiện Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 06/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình hoạt động giám sát năm 2022; Kế hoạch số 08/KH-HĐND ngày 20/02/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về thực hiện giám sát năm 2022, Ban Văn hóa - Xã hội đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-BVHXH ngày 07/4/2022 về việc thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo, theo Nghị quyết số 104/2017/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là Đề án). Đoàn Giám sát do ông Nguyễn Văn Mau, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, làm Trưởng đoàn.

  Đăng ngày: 31.05.2022