Luật Tổ chức Quốc hội: cần được sửa đổi, bổ sung phù hợp hơn
Ngày: 04.01.2017
Trên cơ sở Hiến pháp năm 1992, Luật tổ chức Quốc hội được ban hành và sửa đổi, bổ sung vào năm 2007 nhằm quy định về tổ chức và hoạt động của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; về nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn ĐBQH và các ĐBQH.

Đến nay, hệ thống pháp luật Việt Nam đã từng bước được bổ sung, ngày được hoàn thiện hơn, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước và quản lý mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội.

 

Luật đã có những đóng góp tích cực và tác động mạnh mẽ đến quá trình đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trên cơ sở đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và từng vị ĐBQH đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, hỗ trợ, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, góp phần quyết định quan trọng vào những thành tựu chung của đất nước.

 

 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, thi hành Luật này vẫn còn bộc lộ một số hạn chế như: trong phối hợp thực hiện, Đoàn ĐBQH chỉ tham gia một số nội dung hoạt động của HĐND, UBND tỉnh khi được mời. Bộ máy giúp việc của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh thiếu tính chuyên nghiệp, chưa được đào tạo bồi dưỡng chuyên môn hóa, nên chưa đáp ứng theo yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và Đoàn ĐBQH.

 

Qua 06 năm thực hiện luật, Đoàn ĐBQH nhận thấy có một số quy định của Luật hiện hành cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn. Đề nghị bổ sung quy định theo hướng Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động giám sát của các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm trong cùng một thời điểm chỉ có một Đoàn giám sát của cơ quan Quốc hội làm việc tại một địa phương và không tổ chức quá 01 đoàn/tháng/địa phương.

 

Đề nghị Quốc hội xem xét tăng thêm số lượng ĐBQH chuyên trách một cách hợp lý để đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động của Quốc hội theo Đề án đã được Quốc hội thông qua. Đề nghị Quốc hội nghiên cứu tổ chức kỳ họp Quốc hội theo hướng rút ngắn thời gian của kỳ họp, nhưng vẫn hoàn thành nội dung chương trình và bảo đảm chất lượng của kỳ họp (có thể giảm bớt thời gian thông qua các báo cáo, ĐBQH tự nghiên cứu).

 

Ngọc Bích
Số lần đọc:140