Thông báo về việc xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, khóa XIII đơn vị tỉnh Kiên Giang năm 2013
Ngày: 20.12.2016
Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội, Quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội; Nghị quyết liên tịch số 525/2012/NQLT/UBTVQH13-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 27/9/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Đoàn Chủ tịch UBTWMTTQVN về việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội.
Số lần đọc:172