Cần giao cơ quan đại diện thực hiện ủy thác tư pháp
Ngày: 27.10.2017
Trước đó, (chiều 26.10) Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài. Việc sửa đổi, bổ sung nhằm quán triệt và triển khai thực hiện định hướng chiến lược của Đảng tại Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10/4/2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 5/11/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “Về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” và cụ thể hóa những quy định của Hiến pháp 2013, bảo đảm tính thống nhất với các luật mới được ban hành có liên quan; đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan đại diện (CQĐD) của Việt Nam ở nước ngoài trong giai đoạn mới. Dự thảo sửa đổi, bổ sung 11 điều trong tổng số 36 điều, bải bỏ 01 khoản tại Điều 8…

 

 Qua thảo luận, các đại biểu trong tổ đồng tình với Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Đối ngoại, một số nội dung trong Luật sửa đổi, bổ sung… Dự thảo Luật bổ sung Khoản 3 Điều 16, quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng của CQĐD… Chính phủ bổ sung quy định về nguyên tắc cho phép áp dụng quy trình, thủ tục rút gọn đối với các dự án đầu tư xây dựng của CQĐD ở nước ngoài trong một số trường hợp cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu đặc thù, tính kịp thời về đầu tư xây dựng ở nước ngoài và khắc phục vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng của CQĐD Việt Nam tại nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư công và Luật Đấu thầu, một số đại biểu không đồng tình, việc cho phép như vậy ảnh hưởng đến tính nhất quán của pháp luật. Về kinh phí hoạt động thường xuyên cho Bộ Ngoại giao để phân bổ cho CQĐD, trừ kinh phí dành cho lĩnh vực quốc phòng, an ninh và thương mại theo quy định của Chính phủ.

Đại biểu Lê Thành Long (ảnh), Bộ trưởng Bộ Tư pháp, đại biểu Quốc hội tỉnh, cho rằng để tạo sự chủ động và xử lý kịp thời trong quá trình triển khai các hoạt động cụ thể mang tính đặc thù của lĩnh vực quốc phòng, an ninh và thương mại. Một số ý kiến khác lại cho rằng việc quản lý kinh phí hoạt động thường xuyên cần tập trung thống nhất một đầu mối cho CQĐD nhằm quản lý chặt chẽ và giám sát hiệu quả việc sử dụng kinh phí, đồng thời cập nhật tiến độ sử dụng kinh phí và tiến độ thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao (hiện có một số văn phòng đại diện ở nước ngoài thuộc cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan báo chí của Đảng, Nhà nước đang thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị được giao tại nước ngoài). Đại biểu Long cho rằng quy định tuổi theo thời hạn nhiệm kỳ 3 năm cần quy định các trường hợp đặc biệt không đủ thời gian, kéo dài nhiệm kỳ nên áp dụng Nghị định 53 của Chính phủ. Thống nhất việc bố trí kinh phí hỗ trợ cho thân nhân những người tham gia CQĐD để giải quyết những khó khăn khi họ thực hiện nhiệm vụ ở các quốc gia. Việc quản lý các hoạt động tư pháp, ủy thác tư pháp là cần thiết đối với các CQĐD, các đại sứ quán khi Việt Nam chưa ký kết hợp tác về dẫn độ đối với nước sở tại.

Thanh Anh
Số lần đọc:205