Cần tăng cường tuyên truyền miệng để tạo đồng thuận
Ngày: 26.09.2017
Hôm qua 26.9, Tỉnh ủy Kiên Giang tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 17-CT/TƯ, của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới” và sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 16 của Bộ Chính trị khóa XI “về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2011-2020”. Hội nghị do đồng chí Đặng Tuyết Em, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phạm Công Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì.

Cùng dựcó các đồng chí Bí thư các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy; đại diện lãnh đạo các Văn phòng:Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; các báo cáo viên; các thành viên, Tổ giúp việc của Ban chỉ đạo Thông tin đối ngoại tỉnh; Ban Tuyên giáo của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội.

Qua hơn 10 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 17, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 40 về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng (TTM) trong tình hình mới, các cấp ủy đảng đã nhận thức đầy đủ hơn về vị trí, vai trò của công tác TTM, có sự quyết tâm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên(TTV) cấp tỉnh, cấp huyện và tương đương. Đội ngũ BCV, TTV đã góp phần tích cực vào việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy duy trìgiao ban định kỳ hàng tháng, kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu cho đội ngũ BCV. Từ đó, công tác TTM tạo được sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, đồng thuận trong xã hội, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Bên cạnh đó, còn những hạn chế như:Một số cấp ủy đảng và người đứng đầu cơ quan, đơn vị còn xem nhẹ công tác TTM, xem đó là nhiệm vụ chuyên môn của ngành tuyên giáo; công tác tuyển chọn, quản lý đội ngũ BCV chưa chặt chẽ; chưa quan tâm đến đổi mới, nâng cao chất lượng, cung cấp thông tin, bồi dưỡng nghiệp vụ; Ban tuyên giáo một số nơi chưa thể hiện hết vai trò tham mưu cho cấp ủy trong chỉ đạo công tác TTM, trong định hướng cho hoạt động của BCV, TTV; một số BCV, TTV năng lực còn hạn chế;…

Qua 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển thông tin đối ngoại (2011-2020) theo Kết luận số16 của Bộ Chính trị, công tác đối ngoại được mở rộng;quan hệ với các tỉnh giáp biên giới của Campuchia ngày càng toàn diện; phối hợp thực hiện tốtphân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền; thu hút đầu tư nước ngoài, tranh thủ được các nguồn tài trợ quốc tế góp phần phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh…

Tuy nhiên, công tác này còn mặt hạn chế như: Có lúc lúng túng, thiếu chủ động trong đấu tranh phản bác các thông tin sai sự thật trên “mạng”; lượng thông tin chưa phong phú, hình thức đơn điệu, chưa phù hợp với từng đối tượng; các sản phẩm phục vụ thông tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài còn ít…Để khắc phục những hạn chế, Tỉnh ủy đưa ra phương hướng và các giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng thông tin đối ngoại.

 

Thanh Anh
Số lần đọc:736