Chương trình hoạt động quý I năm 2013 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang
Ngày: 20.12.2016
Căn cứ Chương trình hoạt động năm 2013 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và Đoàn ĐBQH tỉnh, trong quý I năm 2013, Đoàn ĐBQH tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau:
Số lần đọc:164