Cụm thi đua các tỉnh miền Tây kiểm tra, khảo sát tại Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang
Ngày: 29.08.2017
Vừa qua, ngày 21/8/2017, Đoàn kiểm tra, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm của Cụm thi đua các tỉnh miền Tây gồm lãnh đạo các Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang (Cụm trưởng, làm Trưởng đoàn), Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu (Cụm phó, làm Phó trưởng đoàn) và Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Sóc Trăng (làm thành viên) đến làm việc tại Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang.

Đoàn kiểm tra, khảo sát và trao đổi kinh nghiệm của Cụm thi đua các tỉnh miền Tây làm việc với Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang về các nội dung sau: Tình hình thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 19/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý công chức, viên chức và thi đua, khen thưởng; Kế hoạch số 209/KH-VPQH ngày 18/01/2017 của Văn phòng Quốc hội về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017 và nội dung nhiệm vụ công tác 2017; Kết quả tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017; Mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong việc phát động và tổ chức phong trào thi đua tại đơn vị; Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thi đua gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của tập thể, cá nhân.

 

Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang đã thực hiện đầy đủ và cung cấp tài liệu, văn bản liên quan đến nội dung kiểm tra theo yêu cầu mà Đoàn đặt ra. Trưởng đoàn đã ghi nhận những kết quả của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang và báo cáo cách làm hay của Văn phòng Kiên Giang cho Cụm thi đua miền Tây học tập là mô hình đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ được phân công của công chức, người lao động bằng cách ra Quyết định Quy định chấm điểm và bình xét thi đua đối với cá nhân với hình thức tự chấm điểm theo các tiêu chí thống nhất đề ra và đưa ra tập thể nhận xét và chấm điểm hàng tháng gắn với đánh giá các nhóm nhiệm vụ trong báo cáo Văn phòng làm cơ sở bình xét cả năm.

 

 

Ngọc Bích
Số lần đọc:797