ĐB Nguyễn Thị Kim Bé phát biểu dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công
Ngày: 19.11.2018
Chiều 16-11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công. Phát biểu về nội dung trên ĐB Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, góp ý một số nội dung sau:

Luật Đầu tư công được ban hành và có hiệu lực đã ba năm, nhưng các văn bản hướng dẫn luật chỉ mới ban hành một năm trở lại đây. Việc đánh giá tác động của việc triển khai thực hiện luật chưa toàn diện, đầy đủ. Việc áp dụng luật trong thời gian qua còn vướng mắc chủ yếu là do khâu tổ chức thi hành. Vấn đề về kỹ thuật cụ thể nên việc áp dụng luật ở địa phương, ở cơ sở còn lúng túng. Do vậy, đại biểu đề nghị phạm vi sửa đổi của luật nên tập trung vào sửa đổi, bổ sung một số điều thật sự cần thiết vì nó đã gây ra vướng mắc để tháo gỡ những khó khăn trong công tác triển khai thực hiện luật. Đồng thời, đề nghị Chính phủ có chỉ đạo, hướng dẫn thi hành luật thật rõ ràng, kịp thời đối với luật này để pháp luật về đầu tư công được thực hiện tốt hơn.

Về thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án tại Điều 17. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé nhận thấy rằng, đúng là quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 17 chưa thực sự phù hợp. Bởi quy định như vậy sẽ không đảm bảo nguyên tắc cơ quan quản lý vốn đầu tư công chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công, dễ dẫn đến tình trạng đùn đẩy trách nhiệm trong quá trình thực hiện, bà đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc và nghiên cứu quy định cho phù hợp hơn.

Về điều kiện quyết định chủ trương đầu tư, chương trình dự án tại Điều 18. Điểm d khoản 6 Điều 18 dự thảo luật quy định: "Dự án thuộc danh mục chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư toàn bộ chương trình thì không phải thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư". Đại biểu Nguyễn Thị Kim Bé đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc lại đối với nội dung này, bởi bà hiểu khi thực hiện quyết định chủ trương, chương trình đầu tư thì chỉ phê duyệt danh mục dự án chưa xem xét, phê duyệt chủ trương các dự án cụ thể. Nếu không thực hiện thủ tục quyết định chủ trương dự án, sẽ có nguy cơ dẫn đến việc đầu tư dàn trải, lãng phí, không bảo đảm cân đối vốn đầu tư công.

Về nội dung sửa đổi luật nhằm nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công. Tại trang 5, tờ trình của Chính phủ trình về dự án này đã đưa ra quan điểm xây dựng luật là "Nâng cao tính công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công gắn với tăng cường theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động đầu tư công, sử dụng nguồn vốn đầu tư công thông qua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công gắn với quá trình xây dựng Chính phủ điện tử và tiến tới Chính phủ số, góp phần tích cực vào việc tránh thất thoát, lãng phí". Quan điểm này, đại biểu Kim Bé cho rằng rất phù hợp trong tình hình đổi mới như hiện nay. Tuy nhiên, qua nghiên cứu, ĐB nhận thấy quan điểm này chưa được thể hiện rõ trong nội dung sửa đổi, bổ sung của Luật Đầu tư công lần này. Đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu, bổ sung nội dung này.

Ngoài việc bổ sung quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu về đầu tư công và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đầu tư công, nội dung dự thảo hầu như không sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến công khai, minh bạch trong quản lý đầu tư công, việc theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra các hoạt động đầu tư công.

Bên cạnh đó, khoản 2 Điều 78 dự thảo luật có bổ sung quy định: "Tổ chức, cá nhân có thẩm quyền quyết định đầu tư được phép quyết định hình thức tham khảo ý kiến cộng đồng dân cư nơi dự án thực hiện". Quy định như vậy, ĐB cho rằng sẽ dễ dẫn đến việc tùy tiện và việc xin ý kiến cộng đồng dân cư có thể trở nên hình thức và không hiệu quả, đại biểu Kim Bé đề nghị Ban soạn thảo rà soát, nghiên cứu thêm, sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu trên cho đầy đủ và phù hợp hơn./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:237