Đối tượng miễn giảm được mở rộng hơn trong luật Thủy lợi ( sửa đổi)
Ngày: 09.06.2017
Sáng ngày 8.6.2017, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật thủy lợi. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung. Đại biểu Trần Văn Huynh (Huệ Tín) - Kiên Giang đã phát biểu: Kính thưa Quốc hội,

Để góp phần hoàn thiện dự thảo Luật thủy lợi, tôi xin đóng góp một số ý kiến như sau:

Về tên gọi, dự thảo luật đã phản ánh và khái quát được những nét chung nhất về bản chất, nội hàm và mục đích. Tên gọi Luật thủy lợi thể hiện rõ nét nhất bản chất cũng như dự án luật đã thể hiện nhất quán xuyên suốt trong các văn kiện của Đảng và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung và phát triển năm 2011 và được cụ thể hóa trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội năm 2011-2020. Bên cạnh đó, cụm từ "thủy lợi" đã trở thành quen thuộc với mọi người dân Việt Nam. Thủy lợi vừa có ý nghĩa khoa học, vừa mang tính thực tiễn và là một trong những hoạt động có hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường.

Về phạm vi điều chỉnh, luật này quy định về hoạt động thủy lợi quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân tham gia hoạt động thủy lợi, quản lý Nhà nước về thủy lợi cần được điều chỉnh phù hợp hơn, vì nội dung của dự thảo luật đề cập đến rất nhiều nội dung khác, như hợp tác quốc tế về thủy lợi, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến thủy lợi. Quy định như dự thảo luật là chưa rõ ràng và quá hẹp, không bao quát hết nội dung điều chỉnh của luật, chưa thể hiện được tính đa mục tiêu của hoạt động thủy lợi và mối quan hệ giữa thủy lợi với các ngành kinh tế khác. Ban soạn thảo nên xem xét bổ sung thêm nội dung quy định rõ về công tác quy hoạch thủy lợi cũng như bổ sung quy định về xã hội hóa trong xây dựng các công trình thủy lợi nhằm huy động tối đa nguồn lực xã hội trong quá trình hiện đại hóa ngành thủy lợi, đáp ứng yêu cầu phát triển vào dự thảo luật.

Về giải thích từ ngữ, quy định tại Điều 3 dự thảo, thủy lợi là một ngành đặc thù liên quan chặt chẽ đến tài nguyên nước, nguồn sống của con người và sự phát triển của mỗi quốc gia. Để đảm bảo không mâu thuẫn, chồng chéo, khi xây dựng luật phải đảm bảo sự tương thích với quy định tại các luật khác có liên quan, đồng thời phải bảo đảm tương thích với hệ thống hạ tầng thủy lợi đã, đang và sẽ được xây dựng. Nghiên cứu nội dung quy định tại Điều 3 dự thảo Luật thủy lợi lần này cho thấy cách giải thích từ ngữ đã có sự hợp lý hơn so với dự thảo trước khi có những thuật ngữ phổ thông dễ hiểu được giải thích ở luật khác như Luật đê điều, Luật điện lực, Luật đường sắt; bổ sung thêm một số thuật ngữ mới như thủy lợi hoặc hoạt động thủy lợi, thủy lợi nội đồng. Tuy nhiên, vẫn cần rà soát, bổ sung, điều chỉnh, đồng thời đưa vào một số nội dung như chiến lược quy hoạch thủy lợi, quản lý, khai thác công trình thủy lợi, đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, thủy lợi nhỏ, quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và cộng đồng trong hoạt động thủy lợi, quản lý nhà nước về thủy lợi để tạo sự thống nhất và là cơ sở để ban hành các hướng dẫn chi tiết.

Quy định về việc vận hành đập tại Điều 32, đề nghị sửa đổi Điểm d, Khoản 1 theo hướng ngoài việc phải báo cáo với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì chủ đập, đơn vị quản lý đập còn phải báo cáo với Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn phù hợp với quy định của pháp luật về phòng, chống thiên tai để quyết định việc dừng đập, thực hiện lệnh vận hành theo quy định.

Quy định về miễn, giảm giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi, Điều 41, bao gồm các nội dung về đối tượng được miễn, giảm giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi, công trình thủy lợi không do nhà nước đầu tư xây dựng. Việc miễn, giảm giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi được thực hiện theo quyết định của chủ đầu tư xây dựng công trình, phù hợp với quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí, miễn, giảm giá sản phẩm dịch vụ thủy lợi. Trong đó về đối tượng được miễn giảm được mở rộng hơn so với Điều 38 dự thảo cũ, theo đó tại dự thảo cũ chính sách này mới miễn, giảm so với hộ nông dân, vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Do đó, nếu thực hiện như quy định này thì trên 80% hộ nông dân sẽ không được hưởng chính sách miễn, giảm phí, sẽ có tác động khá lớn. Chính vì vậy, dự thảo luật lần này có sự sửa đổi nới rộng hơn và thêm hộ nông dân sử dụng đất trong hạn điền hoặc trong hạn mức được phép chuyển nhượng./.

Thanh Anh (lược ghi)
Số lần đọc:174