Đóng góp dự án luật Đầu tư công
Ngày: 04.01.2017
Hôm qua 27/2, tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) phối hợp với Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức hội nghị thảo luận các nội dung hoàn thiện dự án Luật Đầu tư công. Tham dự có Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh; Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu; lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; một số vụ, cục thuộc Văn phòng Quốc hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đoàn Kiên Giang có bà Nguyễn Thị Kim Bé, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; bà Lưu Thị Ngọc Sương, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo Văn phòng đến dự.

Theo báo cáo của Bộ KHĐT, việc ban hành Luật nhằm tạo cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ và hoàn chỉnh để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý hoạt động đầu tư và sử dụng vốn đầu tư công; khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, phân tán, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư theo đúng mục tiêu, định hướng của chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; chống thất thoát, lãng phí; bảo đảm tính công khai, minh bạch trong đầu tư công.

 

Bố cục của dự thảo Luật gồm 6 chương với 93 điều. Những nội dung chính và các điểm mới trong dự thảo Luật. Thứ nhất, phạm vi điều chỉnh Luật bao quát được việc quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư công. Thứ hai, đã thể chế hoá quy trình quyết định chủ trương đầu tư, là nội dung đổi mới quan trọng nhất của Luật Đầu tư công; đó là điểm khởi đầu quyết định tính đúng đắn, hiệu quả của chương trình, dự án; nhằm ngăn ngừa sự tùy tiện, chủ quan, duy ý chí và đơn giản trong việc quyết định chủ trương đầu tư, nâng cao trách nhiệm của người ra quyết định chủ trương đầu tư.

 

Thứ ba, tăng cường và đổi mới công tác thẩm định về nguồn vốn và cân đối vốn, coi đó là một trong những nội dung quan trọng nhất của công tác thẩm định chương trình, dự án đầu tư công. Thứ tư, dự án Luật được ban hành sẽ bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và xuyên suốt trong toàn bộ quá trình quản lý chương trình, dự án đầu tư công. Thứ năm, đổi mới mạnh mẽ công tác lập kế hoạch đầu tư; chuyển từ việc lập kế hoạch ngắn hạn, hàng năm sang kế hoạch trung hạn 5 năm, phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm...

 

Thứ sáu, tăng cường công tác theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công. Thứ bảy, tiếp tục đổi mới hoàn thiện quy chế phân cấp quản lý đầu tư công phân định quyền hạn đi đôi với trách nhiệm của từng cấp. Dự án đã bổ sung đưa ra khái niệm về dự án quan trọng Quốc gia theo Nghị quyết 49 của Quốc hội (với tổng vốn đầu tư 35.000 tỷ đồng trở lên, trong đó vốn ngân sách chiếm 11.000 tỷ đồng trở lên) và các dự án nhóm A, B,C; làm rõ trách nhiệm của cơ quan dân cử (Quốc hội, Hội đồng nhân dân) và các cơ quan hành pháp (Chính phủ, các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, các cá nhân trong Bộ máy nhà  nước phù hợp với Hiến pháp.

 

Có 16 lượt ý kiến phát biểu thảo luận, các đại biểu cho rằng việc đầu tư công vừa qua còn một số công trình chưa hiệu quả mà luật lần này phải khắc phục được những bất cập đó và phải quản lý chặt chẽ; cần làm rõ khái niệm " đầu tư không hiệu quả" để tách bạch trong đánh giá hiệu quả của đầu tư công; Điều 14 về công khai, minh bạch; cần phân định rõ hơn trách nhiệm cơ quan, trách nhiệm cá nhân ở khoản 2, Điều 84; thời hạn trình Kế hoạch đầu tư hàng năm phù hợp với thời hạn họp phân bổ ngân sách hàng năm của HĐND tỉnh theo Luật Ngân sách hiện hành; sửa một số ý, câu, chữ cho rõ nghĩa....

 

Ông Bùi Quang Vinh, tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu và nói thêm việc thiết kế Chương II quy định về chủ trương đầu tư và lập, thẩm định, phê duyệt các chương trình, dự án đầu tư công để khắc phục các dự án đầu tư ngoài kế hoạch, không hiệu quả trong thời gian vừa qua, sẽ cùng với ông Nguyễn Văn Giàu, bổ sung, hoàn thiện thêm bước nữa, trước khi trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XIII sắp tới cùng với 4 nghị định hướng dẫn, gồm: Nghị định về giám sát đầu tư công; Nghị định về đầu tư hợp tác công tư (PPP); Nghị định về đầu tư ODA và Nghị định hướng dẫn Luật.

Thanh Anh
Số lần đọc:193