Giám sát tình hình thực hiện các dự án được cấp có thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
Ngày: 22.03.2022
Thực hiện Chương trình giám sát số 02/CTr-BKTNS ngày 02/3/2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh về Chương trình giám sát năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách, ngày 16/3/2022, Ban Kinh tế - Ngân sách đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-BKTNS về việc thành lập Đoàn giám sát tình hình thực hiện các dự án được cấp có thẩm quyền Quyết định chủ trương đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

Đoàn giám sát do Ông Ngô Hen, Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn. Quyết định xác định rõ phạm vi, nội dung và đối tượng chịu sự giám sát, cụ thể là từ ngày 04/4/2022 đến ngày 12/4/2022 Đoàn giám sát trực tiếp đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc; Ủy ban nhân huyện, thành phố: U Minh Thượng, Hà Tiên, Phú Quốc, Giồng Riềng. Đồng thời giao Đoàn giám sát ban hành Kế hoạch và đề cương giám sát theo đúng quy định tại khoản 2 Điều 80 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Download Quyết định tại đây.

Quang Nhựt
Số lần đọc:86