Kiên Giang: Giám sát nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016
Ngày: 13.03.2018
Chiều ngày 12/3, Đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang đã tổ chức hội nghị để thông qua dự thảo kết quả giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016” và về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016”, trên địa bàn tỉnh. Hội nghị do Bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì. Tham dự hội nghị có các vị ĐBQH, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Theo kết quả báo cáo của UBND tỉnh qua văn bản cho thấy về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011 - 2016” trên cơ cở các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương đã ban hành, UBND tỉnh Kiên Giang đã cụ thể hóa ban hành kịp thời các văn bản để triển khai thực hiện khá tốt việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và cổ phần hóa DN nhà nước trên địa bàn tỉnh, đồng thời thực hiện đúng quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản nhà nước đã góp phần trong việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại DN chặt chẽ hơn; nêu cao tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, sử dụng tài sản có hiệu quả, đúng mục đích. Các văn bản ban hành có hiệu lực thi hành liên quan đến việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và cổ phần hóa DN nhà nước khá đồng bộ, phù hợp và có tính khả thi cao; kịp thời nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của DN nhưng vẫn đảm bảo vai trò chỉ đạo, giám sát của nhà nước. Bên cạnh đó, UBND tỉnh cùng các sở, ban ngành địa phương đã nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý, giám sát, kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động của DN nhà nước, DN có một phần vốn góp của nhà nước; không để xảy ra thất thoát, lãng phí, vốn, tài sản nhà nước. Tách bạch, phân định rõ chức năng chủ sở hữu tài sản, vốn của nhà nước với chức năng quản lý nhà nước đối với các loại hình DN, chức năng quản trị kinh doanh của DN nhà nước. Chủ động kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người lao động và người quản lý DN phù hợp với cơ chế thị trường, có tính cạnh tranh cao trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và theo quy định hiện hành.

Công tác cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Kiên Giang quản lý trong thời gian qua được UBND tỉnh thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương. Kết quả công tác cổ phần hoá đã đạt được mục tiêu và yêu cầu; tạo ra loại hình doanh nghiệp có nhiều chủ sở hữu trong đó có đông đảo người lao động tham gia; sử dụng có hiệu quả vốn và tài sản của nhà nước và huy động thêm vốn xã hội vào phát triển sản xuất – kinh doanh; tạo động lực phát triển và cơ chế quản lý năng động, có hiệu quả cho doanh nghiệp; phát huy vai trò làm chủ thực sự của người lao động; đảm bảo hài hoà lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

Trong 03 ngày làm việc (ngày 29/01/2018 đến 31/01/2018), Đoàn tiến hành giám sát về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài giai đoạn 2011-2016 trực tiếp tại 07 sở, ban ngành gồm: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, UBND thành phố Rạch Giá, Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh tỉnh Kiên Giang và giám sát gián tiếp qua báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Theo báo cáo của Đoàn giám sát qua việc triển khai thực hiện các chính sách liên quan đến quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài, địa phương nhận thấy việc ban hành các văn bản quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài trong thời gian qua cơ bản đồng bộ, phù hợp với thỏa thuận của Chính phủ Việt Nam với Ngân hàng Thế Giới; nội dung thực hiện khá rõ ràng trên cơ sở hiệp định vay được ký kết; các quy định trong các văn bản mang tính khả thi, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Nhiều chương trình, công trình, dự án từ nguồn vốn vay ODA đã hoàn thành và khai thác có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc xây dựng kế hoạch sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài hàng năm, các chủ dự án thực hiện xây dựng đảm bảo theo đúng trình tự và thủ tục quy định của pháp luật.

Qua quá trình triển khai, thực hiện các chương trình, dự án, công trình đầu tư từ nguồn vốn vay ODA trong giai đoạn 2011 – 2016 cho thấy: Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư nâng cấp và phát triển, từng bước xóa bỏ được nhiều nhà ở tạm của người dân ở khu vực ven sông, mở rộng được các tuyến đường chủ chốt, xây dựng và khai thông được các hệ thống kênh rạch đã bị ứ đọng nước trong nhiều năm gây ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe của người dân, nhiều tuyến đường và cầu giao thông được xây dựng đã xóa bỏ được tình trạng đi phà hoặc phải đi cầu tạm để qua sông...một số công trình công cộng, công trình văn hóa, khu dân cư mới hình thành góp phần chỉnh trang đô thị. Các dự án cống thủy lợi đã góp phần kiểm soát nguồn nước (kiểm soát mặn, giữ ngọt, dẫn ngọt, tiêu úng, tiêu chua, kiểm soát lũ), ngăn triều cường, ứng phó biến đổi khi hậu, nước biển dâng, đảm bảo bước đầu về ổn định sản xuất nông nghiệp và thủy sản. Nhiều công trình cấp nước nông thôn được xây dựng đã góp phần tăng số người dân nông thôn được sử dụng nước sạch, khắc phục tình trạng sử dụng nước sông, ao, hồ không đảm bảo vệ sinh, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân và cộng đồng....

Cuộc giám sát này nhằm đánh giá thực chất và khách quan về hiệu quả của vốn vay nước ngoài, chỉ ra những vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay này và đề xuất các giải pháp tháo gỡ./.

Số lần đọc:427