Kiên Giang tổng kết về xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng
Ngày: 19.09.2019
Sáng 18/9/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức hội nghị tổng kết chuyên đề về xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy; Bí thư các Ban cán sự đảng, đảng đoàn; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; bí thư, trưởng ban tổ chức, trưởng ban tuyên giáo, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc…Thường trực Tỉnh ủy và Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Hội nghị ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng về chính trị: tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị…thực hiện có hiệu quả các chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); công tác tư tưởng, lý luận: Tỉnh ủy đã tổ chức sơ, tổng kết 3 khâu đột phá, 4 chuyên đề Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra…; công tác xây dựng Đảng về đạo đức:duy trì tốt việc học tập các chuyên đề gắn với nhận diện 27 biểu hiện suy thoái…; xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị về đổi mới, săp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII…; xây dựng tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đảng viên trong sinh hoạt chi bộ và tỷ lệ tham gia sinh hạot được nâng lên; công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ : thực hiện chủ trương bố trí bi thư cấp ủy cấp huyện không là người địa phương, hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm, rà soát , cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp…; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nêu cao vai trò , trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị…; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay dã kiểm tra 7.743 lượt tổ chức đảng cấp dưới và 26.651 lượt đảng viên, giám sát 4.242 lượt tổ chức đẩng cấp dưới và 30.238 lượt đảng viên, xử lý kỷ luật 11 tổ chức đảng, 1.173 đảng viên…; công tác dân vận được quan tâm, tăng cường quan hệ mật thiết giũa Đảng với nhân dân…; phát huy tốt vai trò của cơ quan dân cử, đoàn thể chính trị-xã hội, cơ quan báo chí và nhân dân trong đấu tranh, phòng, chống tham nhũng, lãng phí…; không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng ở cơ sở thể hiện trong việv xây dựng quy chế làm việc, phân công cụ thể các cấp ủy viên….

Kết quả thi hành Điều lệ Đảng: Kiên giang đã thực hiện tốt các hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; các tiêu chuẩn, nhiệm vụ của đảng viên; về nguyên tắc tổ chức và cơ cấu tổ chức của Đảng; cơ quan lãnh đạo của Đảng ở địa phương; về tổ chức cơ sở đảng; về tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam; về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng và ủy ban kiểm tra các cấp; về khen thưởng, kỷ luật; Đảng lãnh đạo Nhà nước, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; Đảng lãnh đạo Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; vae tài chính Đảng…

Hội nghị nghe đang giá những ưu điểm, tiến bộ trên các mặt công tác, đồng thời chỉ ra những hạn chế, khuyest điểm và nguyên nhân. Qua đó rút ra 5 bài học kinh nghiệm ; đồng thời đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trong phương hướng xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và đề xuất, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh (ảnh) đã ghi nhận 6 lượt ý kiến phát biểu; đánh giá kết quả đạt được trong công tác xây dựng đảng và thực hiện Điều lệ Đảng của Đảng bộ Kiên Giang từ đầu nhiệm kỳ đến nay, đồng thời chỉ ra các mặt còn hàn chế, yếu kém cấn phải phấn đấu gắn với việc thực hiện các nhiêm vụ, giải pháp để thực hiện công tác xây dựng đảng và thực hiện tốt hơn Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ tới.

 

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:1044