Lấy ý kiến đóng góp Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương
Ngày: 17.09.2019
Chiều 13/9, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Đa số ý kiến thống nhất giao Chính phủ quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; việc quy định này tạo nên sự đồng nhất trong tổ chức, bộ máy cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện trong phạm vi toàn quốc. Tuy nhiên, cần xem xét tính đặc thù của từng địa phương, quy mô phát triển kinh tế - xã hội mà quy định thêm một số cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương. Tuy nhiên có ý kiến đề nghị Chính phủ quy định cụ thể tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện để bảo đảm tính thống nhất trong quá trình thực hiện.

Đối với dự thảo luật Tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể như việc giảm phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, đề nghị giữ nguyên quy định HĐND cấp tỉnh có 2 phó chủ tịch hoạt động chuyên trách như luật hiện hành và giảm số lượng phó chủ tịch HĐND cấp huyện xuống còn một người. Về giảm số lượng phó trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh, có ý kiến thống nhất một phó ban, nhưng cũng có ý kiến thống nhất như dự thảo, trong đó trưởng Ban là đại biểu hoạt động chuyên trách, còn phó Ban có thể không chuyên trách cũng được, để nâng cao trách nhiệm. Về số lượng đại biểu HĐND, các đại biểu cơ bản tán thành với việc giảm số lượng đại biểu từ 10% đến 15% như dự thảo luật. Tuy nhiên, cần xem lại việc tinh giảm này để nâng cao chất lượng hoạt động HĐND, chứ không phải tinh giảm một cách cơ học.

          Về bộ máy giúp việc của chính quyền địa phương, các ý kiến cho rằng, chủ trương hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND, Văn phòng UBND cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu, giúp việc chung đã được nêu theo Nghị quyết số 18-NQ/TW. Tuy nhiên, đa số các ý kiến thống nhất với phương án 1, hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH và Văn phòng HĐND cấp tỉnh thành một Văn phòng chung nhưng đề nghị Quốc hội kiến nghị Bộ Chính trị sửa Nghị quyết 18 để việc cụ thể hóa của luật phù hợp với tinh thần Nghị quyết. Về cơ cấu tổ chức của UBND huyện (Điều 27), có ý kiến đề nghị tăng phó chủ tịch UBND cấp huyện. 

          Ngoài ra, một số ý kiến còn đề nghị luật cần quy định điều kiện bảo đảm cho hoạt động của HĐND, các ban HĐND, khi Văn phòng HĐND phục vụ nhiều đầu mối của HĐND.

Những ý kiến đóng góp của đại biểu sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp thu, tổng hợp để làm cơ sở đóng góp cho kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV sắp tới./.

                                       

Ngọc Bích - Phạm Hải Đăng
Số lần đọc:620