Lấy ý kiến Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi)
Ngày: 22.03.2017
Ngày 20-3, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự án Luật quản lý, tài sản Nhà nước (sửa đổi). Hội nghị do bà Nguyễn Thị Kim Bé, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Đa số đại biểu thống nhất với việc sửa đổi luật lần này, một số ý kiến đại biểu góp ý cụ thể, như sau: Tại Điều 4: Đại biểu cho rằng dự thảo luật quy định chưa rõ, đối với việc phân loại tài sản công nên căn cứ vào chủ thể quản lý tài sản công và trách nhiệm của chủ thể đó, đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung theo hướng bao quát hơn: “Điều 4. Phân loại tài sản công. Tài sản công phải do: 1. Nhà nước quản lý; 2. Lực lượng vũ trang quản lý; 3. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội quản lý; 4. Tổ chức xã hội và tổ chức xã hội nghề nghiệp quản lý; 5. Tổ chức kinh tế quản lý; 6. Các tổ chức công ích khác (bao gồm các tổ chức hoạt nhân đạo, quỹ từ thiện nếu mục đích không trái với các quy định của pháp luật); 7. Các tài nguyên theo quy định tại khoản 6 Điều 4 của dự thảo luật”.

Nội dung quản lý nhà nước về tài sản công (Điều 12) tại khoản 9, 10 của dự thảo luật vẫn còn thiếu trách nhiệm trong quản lý nhà nước trong hoạt động mua sắm của các cơ quan, tổ chức trong việc sử dụng tài sản công, đề nghị bổ sung thêm cụm từ “mua sắm”.

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp (Điều 19) cần bổ sung thêm chủ thể “Chủ tịch Ủy ban nhân các cấp” cho phù hợp và thống nhất với một số điều luật còn lại của dự thảo luật; tại cuối khoản 2 đề nghị bổ sung cụm từ “hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp” sẽ thuận lợi trong áp dụng.        

Đối với (Điều 20) quy định việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn trong quản lý tài sản công, đề nghị nên lồng ghép các khoản của Điều 20 vào cuối các Điều 16, 17 và 19, sẽ giúp thuận lợi trong tra cứu và thực hiện; Tại Điều 27 ngoài việc quy định về trách nhiệm kiểm tra, cần bổ sung thêm về trách nhiệm thanh tra của các cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý tài sản công.

Về quy định tại khoản 5 Điều 121 đề nghị xem xét bổ sung quy định về trách nhiệm của Chính phủ trong việc quản lý, hiện nay các đối tượng được điều chỉnh, quy định tại khoản này vẫn chưa được quản lý chặt chẽ.      

Bà Nguyễn Thị Kim Bé đã ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, Đoàn tiếp thu, tổng hợp để làm cơ sở thảo luận tại kỳ họp thứ 3 sắp tới.             

Thanh Trung
Số lần đọc:224