Luật Quy hoạch không quy hoạch đô thị và nông thôn
Ngày: 26.10.2017
Sáng 25.10, Quốc hội thảo luận Luật Quy hoạch, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành phiên thảo luận. Luật trình ra lấy ý kiến lần này gồm 6 chương, 72 điều và 2 phụ lục, Qua thảo luận tại hội trường đã có 24 đại biểu phát biểu ý kiến và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm như: Luật Quy hoạch điều chỉnh về không gian lãnh thổ ở quy mô lớn cấp quốc gia, cấp vùng, tỉnh và cho sự phát triển của các ngành, lĩnh vực trên lãnh thổ, không quy hoạch đô thị và nông thôn vì đã được điều chỉnh theo Luật Đô thị và Luật Xây dựng.

 Lập quy hoạch tổng thể quốc gia theo phương pháp tích hợp để có sự thống nhất, tránh xung đột, tránh mâu thuẫn và phát huy được tối đa các lợi ích, lợi thế của các ngành, các địa phương. Về quy trình lập, tất cả phải cùng tham gia từ dưới lên trên theo một nguyên tắc, trình tự nhất định. Những vấn đề về vĩ mô liên quan đến phát triển của Thủ đô thì được xem xét trong quá trình lập quy hoạch tổng thể quốc gia, ngành. Cấp có thẩm quyền quyết định và phê duyệt quy hoạch thì có quyền điều chỉnh quy hoạch có thứ bậc thấp hơn trước mà không cần phải chờ việc điều chỉnh quy hoạch ở thứ tự cao hơn để bảo đảm linh hoạt. Nhìn chung ý kiến các vị đại biểu cơ bản tán thành ý kiến trong báo cáo giải trình, tiếp thu chỉnh lý dự thảo Luật Quy hoạch, song có nhiều ý kiến đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo rà soát các điều khoản để đảm bảo tính thống nhất, tính khả thi, tính cụ thể của dự án luật, tránh xung đột khi tổ chức thực hiện. Một số nội dung cụ thể về phạm vi điều chỉnh và hệ thống quy hoạch quốc gia, có ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh bao gồm các quy hoạch phát triển liên quan đến kết cấu hạ tầng sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường trong hệ thống quy hoạch quốc gia tương tự và mối quan hệ như dự thảo luật. Tuy nhiên, cũng có ý kiến chưa đồng tình với ý kiến này.

Đề nghị phải rà soát thêm các quy định về quy hoạch vùng trời vì quy định này chưa rõ và cũng có một số đề nghị rà soát để làm sao Luật Quy hoạch tránh vi phạm cơ chế thị trường. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giải trình rõ luật này không quy hoạch về kinh tế - xã hội, cũng như bỏ quy hoạch về sản phẩm… Nội dung có nhiều ý kiến đóng góp về thứ tự quy hoạch, phân loại quy hoạch, về quan hệ giữa các loại quy hoạch, về thứ bậc, về nguyên tắc, nội dung của các loại quy hoạch. đề nghị rà soát lại các Điều 4, Điều 6, Điều 22, Điều 23, Điều 27, Điều 28, Điều 29,… nhiều ý kiến còn băn khoăn về vấn đề tích hợp các loại quy hoạch, về việc sử dụng công nghệ thông tin và dữ liệu quốc gia trong tích hợp. Việc giao nhiệm vụ tích hợp cho các địa phương, các ngành và có điểm chưa hợp lý cần phải chỉnh sửa. Có ý kiến đề nghị lưu ý về vấn đề chi phí đầu tư cho quy hoạch.Về tiêu chuẩn và quy chuẩn của quy hoạch. Nhiều ý kiến đồng tình với các quy định về nội dung quy hoạch từ Điều 23 đến Điều 28 của dự thảo luật theo hướng giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết nội dung các loại quy hoạch. Nhưng cũng có ý kiến đề nghị cần phải quy định cụ thể ngay trong luật, không giao cho Chính phủ. Có nhiều ý kiến góp ý về căn cứ lập quy hoạch, về quy trình lập quy hoạch như Điều 15 và Điều 16 về thẩm quyền của Quốc hội, của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp trong tổ chức và thẩm định phê duyệt quy hoạch. Có ý kiến đề nghị rà soát lại Điều 14 về các hành vi bị cấm, Điều 61 về thanh tra, Điều 62 về xử lý vi phạm. Có ý kiến đề nghị phải quy định về vấn đề lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đề nghị cho cộng đồng dân cư được tự quy hoạch tại khu vực của mình và công khai vấn đề quy hoạch. Về điều khoản chuyển tiếp các ý kiến đều đồng tình là có quy định tại Điều 70, 71 và Điều 72 của dự thảo luật để sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan đảm bảo đồng bộ để cho Luật Quy hoạch được thực hiện. Xong có nhiều ý kiến băn khoăn đề nghị làm rõ sửa thì sửa điều nào, ở luật nào và ý kiến lo lắng về thời gian lập quy hoạch từ cao đến thấp có thể ảnh hưởng đến quá trình tổ chức thực hiện. Cũng có ý kiến Quốc hội phải ban hành nghị quyết, nhưng có ý kiến đề nghị không nên có nghị quyết về thi hành Luật Quy hoạch mà quy định luôn trong Điều 70 cũng như Điều 71 và Điều 72.

Các ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiêm túc tiếp thu và giải trình đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kinh tế Quốc hội và các cơ quan soạn thảo tiếp thu hoàn thiện dự thảo luật trước khi trình Quốc hội thông qua.

Thanh Anh
Số lần đọc:132