Nên đánh giá kết quả các chỉ tiêu giao ước
Ngày: 01.08.2017
Ngày 31.7.2017, Khối 2 sơ kết công tác thi đua-khen thưởng 6 tháng đầu năm 2017 gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và các Văn phòng: Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng điều phối Chương trình nông thôn mới . Cùng dự có Khối trưởng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Màu và Khối phó-Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Việt Thông đồng chủ trì.

Trong 6 tháng đầu năm các đơn vị Khối 2 đã ký kết giao ước thi đua, với các nội dung: Thi đua hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, thực hiện các chủ trương của của Đảng như học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai kịp thời Chỉ thị số 05; Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII chống suy thoái về tư thưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong đảng viên và quần chúng trong các cơ quan, đơn vị…; phát động thi đua ngay từ đầu năm, bám sát các quy định của trung ương và địa phương; công chức, viên chức và người lao động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua; Hội đồng Thi đua-Khen thưởng và Hội đồng xét duyệt sáng kiến được kiện toàn; kết quả thực hiện công việc được giao nhiều đơn vị hoàn thành tốt theo các chỉ tiêu đăng ký…

Tuy nhiên, một số hoạt động còn hạn chế như: Tổ chức thi đua theo chuyên đề gắn với biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến nhiều đơn vị còn lung túng, chưa tổ chức tập huấn cho những người làm công tác thi đua, một số chỉ tiêu định lượng có đơn vị thực hiện chưa đạt. 

Qua thảo luận, các thành viên trong Khối đề nghị báo cáo cần thể hiện lại phần đánh giá chung trong 6 tháng Khối 2 đạt được những mặt nào, còn hạn chế mặt nào, ở những đơn vị nào, chỉ tiêu nào. Từ đó, đề ra các giải pháp khắc phục cụ thể, để phong trào thi đua Khối 2 thật sự có ý nghĩa trong phong trào thi đua chung của toàn tỉnh - Khối Trưởng Nguyễn Văn Màu đề nghị 

Thanh Anh
Số lần đọc:514