Quốc hội bầu Chủ tịch nước, phê chuẩn Bộ trưởng Bộ TT&TT
Ngày: 23.10.2018
Thứ ba, ngày 23-10-2018, Quốc hội tập trung vào 3 nội dung chính: Thảo luận ở Đoàn, hội trường về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Qua thảo luận tại Đoàn 8/8 đại biểu trong Đoàn thống nhất với Tờ trình, nhân sự để bầu Chủ tịch nước (ảnh họp Đoàn); biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử; thành lập Ban kiểm phiếu; gần cuối buổi sáng, bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín.

Chiều cùng ngày, công bố kết quả kiểm phiếu bầu Chủ tịch nước; dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước; biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch nước. Với 99,79% số phiếu tán thành  đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng được bầu vào chức danh Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước tuyên thệ nhậm chức theo nghi lễ quốc gia. Nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn. Thảo luận ở Đoàn, nghe báo cáo kết quả thảo luận Đoàn về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn; phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông bằng bỏ phiếu kín; công bố kết quả kiểm phiếu; biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn việc miễn nhiệm. Sau đó, nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình và thảo luận ở Đoàn về phê chuẩn việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông mới.

Nội dung thứ hai, được Quốc hội tập trung là nghe báo cáo kết quả và báo cáo thẩm tra đánh giá 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 -2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; kết quả thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm quốc gia 2019 - 2021; phân bổ nguồn kinh phí còn lại và chi thường xuyên chưa sử dụng hết năm 2017; đánh giá giữa kỳ về việc thực hiện: kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế, kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính quốc gia 5 năm giai đoạn 2016-2020; Nghị quyết số 100/2015/QH13 phê duyệt chủ trương đầu tư các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; Kết quả 3 năm thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Nội dung thứ ba được Quốc hội quan tâm, là nghe Tờ trình, Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật có quy định liên quan đến quy hoạch; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:86