QUỐC HỘI BIỂU QUYẾT THÔNG QUA LUẬT QUỐC PHÒNG (SỬA ĐỔI)
Ngày: 08.06.2018
Sáng 08-6, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt, trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi). Quốc hội tiến hành biểu quyết, thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi), số ĐBQH tham gia biểu quyết là 435, bằng 89,32%; số ĐBQH tán thành 430, bằng 88,30%; số ĐBQH không tán thành 04, bằng 0,82%; số ĐBQH không biểu quyết 01, bằng 0,21%. Như vậy, đa số ĐBQH đã biểu quyết tán thành thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Cảnh sát biển Việt Nam. Qua thảo luận, đa số đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật nhằm khắc phục những hạn chế, vướng mắc của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển hiện hành, tạo cơ sở pháp lý cao hơn và đồng bộ để xây dựng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có tính chuyên nghiệp cao, làm nòng cốt cho việc thực thi pháp luật trên biển, sẵn sàng phối hợp với các lực lượng khác tham gia tác chiến khi có tình huống chiến tranh hoặc xung đột xảy ra trên biển.

Về quan điểm xây dựng luật: Đề nghị xác định rõ quan điểm ban hành luật  nhằm xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam ngày càng hùng mạnh và hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ vùng biển của Việt Nam; góp phần chủ động hội nhập quốc tế, tạo thuận lợi cho mối quan hệ đặc biệt với các nước láng giềng và bảo đảm sự đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ vùng biển hoạt động hiệu quả. Xây dựng Luật theo hướng bảo đảm sự tập trung, thống nhất, phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng thời cần rà soát với các luật khác để quy định chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam phù hợp, tránh chồng chéo.

Về bố cục: Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, rà soát và thể hiện lại các chương, điều để bảo đảm logic, rõ ràng và khái quát hơn; quy định cụ thể các biện pháp công tác theo Luật An ninh quốc gia không nên dẫn chiếu; bố cục chưa hợp lý, có chương 10 điều, có chương 02 điều; nội dung từng điều chưa phản ánh đầy đủ tính chất của chương; gộp Chương V với Chương II, Chương V với Chương VI, Chương V với Chương VI thành Chương có tên “Tổ chức và quản lý Nhà nước”; các Điều 34, 35, 36 gộp lại và có một khoản giao Chính phủ quy định chi tiết; thiết kế lại Chương VII theo hướng khái quát hơn; gộp Điều 10 với các Điều 14, 15, 16, 17, 18 và thể hiện rõ hơn; chuyển Điều 10 về Chương 2; gộp khoản 2 Điều 44 với khoản 1 Điều 45 quy định về trách nhiệm của Bộ Quốc phòng. Đề nghị chuyển Điều 7 ra sau các quy định về chức năng, nhiệm vụ của Cảnh sát biển Việt Nam và quy định về pháp luật được áp dụng tại khoản 4; chuyển Điều 9 lên sau Điều 3 làm căn cứ để quy định các nội dung khác; bổ sung các quy định về thanh tra, kiểm tra, giám sát để tránh việc lạm quyền, vì nếu chỉ giao Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội giám sát thì không khả thi, nhất là khi Cảnh sát biển Việt Nam hoạt động trên biển. Bổ sung quy định trách nhiệm phối hợp hoạt động giữa Cảnh sát biển Việt Nam với chính quyền địa phương. Bỏ Điều 32, Điều 37, Điều 38, Điều 40, Điều 42 và Điều 43, vì nội dung của các điều này đã được các luật khác điều chỉnh; chuyển Khoản 3 (Điều 43) về Điều 7 cho phù hợp.

Về tên gọi và phạm vi điều chỉnh: Một số ý kiến nhất trí với tên gọi và phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật. Có ý kiến cho rằng, phạm vi điều chỉnh chưa phản ánh đầy đủ nội dung, đề nghị nghiên cứu chỉnh lý lại phạm vi điều chỉnh,… Sau đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch giải trình ý kiến của ĐBQH đặt ra.

Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018. Thảo luận ở hội trường về dự án Luật Trồng trọt. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường giải trình ý kiến của ĐBQH.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:156