Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước
Ngày: 13.11.2017
Ngày 13-11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2018: Với tổng số thu NSNN là 1.319.200 tỷ đồng; tổng số chi ngân NSNN là 1.523.200 tỷ đồng; mức bội chi NSNN là 204.000 tỷ đồng gồm: Bội chi ngân sách trung ương là 195.000 tỷ đồng, tương đương 3,54% GDP; bội chi ngân sách địa phương là 9.000 tỷ đồng, tương đương 0,16% GDP; tổng mức vay của NSNN, bao gồm vay để bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của NSNN là 363.284 tỷ đồng.

Điều chỉnh dự toán NSNN năm 2017 như sau: Giảm dự toán vốn trái phiếu Chính phủ 14.033,79 tỷ đồng, đồng thời điều chỉnh tăng dự toán vốn ngoài nước 14.033,79 tỷ đồng để bố trí dự toán cho các dự án đã giải ngân nhưng chưa được bố trí dự toán theo quy định từ năm 2016 trở về trước. Bổ sung các dự án này vào danh mục dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và được sử dụng từ nguồn dự phòng chung vốn ngoài nước trung hạn. Bổ sung 245,814 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại năm 2017 cho Tập đoàn Điện lực và 08 địa phương theo Tờ trình số 349/TTr-CP ngày 23 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ. Bổ sung 77,66 tỷ đồng dự toán chi sự nghiệp bảo vệ môi trường từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Phát triển châu Á, theo Tờ trình số 403/TTr-CP ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ.

Quốc hội giao Chính phủ điều hành thận trọng chính sách tài khóa, phối hợp chặt chẽ với chính sách tiền tệ nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Siết chặt kỷ luật tài chính - ngân sách, chấp hành dự toán NSNN đúng quy định của pháp luật. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai, minh bạch việc sử dụng NSNN. Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện các quy định của Nghị quyết này.

Kết quả biểu quyết, số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 437, bằng 89,00%; số đại biểu Quốc hội tán thành 425, bằng 86,56%; số đại biểu Quốc hội không tán thành 09, bằng 1,83%; số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 03, bằng 0,61%. Như vậy, đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2018. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và dự án Luật An ninh mạng./.

 

 

Nguyễn Dư
Số lần đọc:194