Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
Ngày: 10.11.2017
Ngày 10-11, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, với những mục tiêu như: Tiếp tục bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện ba đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh. Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển hiệu quả thị trường khoa học công nghệ; khuyến khích đổi mới, sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã kiểu mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Cải thiện đời sống nhân dân, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế; thúc đẩy bình đẳng giới; thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; chủ động phòng, chống thiên tai; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; chủ động, tích cực hội nhập quốc tế; giữ môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Các chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,5% - 6,7%. Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng 7% - 8%. Tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%. Tốc độ tăng giá tiêu dùng bình quân khoảng 4%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 33% - 34% GDP. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm 1% - 1,3%, riêng các huyện nghèo giảm 4%. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 58% - 60%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 03 tháng trở lên có chứng chỉ công nhận kết quả đào tạo đạt 23% - 23,5%. Số giường bệnh trên một vạn dân đạt 26 giường. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 85,2%. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 88%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,6%.

Kết quả biểu quyết, số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 424, bằng 86,35%; số đại biểu Quốc hội tán thành 417, bằng 84,93%; số đại biểu Quốc hội không tán thành 06, bằng 1,22%; số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 01, bằng 0,20%. Như vậy, đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thành công kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Sau đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình dự án Luật Đo đạc và bản đồ. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Đo đạc và bản đồ. Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Đo đạc và bản đồ.

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt./.

 

Nguyễn Dư
Số lần đọc:145