Quốc hội nghe Tờ trình dự án Luật tố cáo (sửa đổi)
Ngày: 29.05.2017
Ngày 29-5, Quốc hội làm việc ở Hội trường nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật tố cáo (sửa đổi). Luật tố cáo đã được Quốc hội thông qua ngày 11-11-2011, có hiệu lực thi hành ngày 01-7-2012. Luật tố cáo (TC) ra đời đã tạo hành lang pháp lý để công dân thực hiện quyền TC, giúp các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền kịp thời phát hiện và xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật (HVVPPL).

Tuy nhiên, qua hơn 04 năm triển khai thực hiện Luật TC đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập như: Về trình tự, thủ tục giải quyết TC còn thiếu chặt chẽ hoặc chưa cụ thể trong xử lý đối với một số tình huống tiếp nhận, xử lý ban đầu thông tin TC; quy định việc rút đơn TC; tạm dừng, đình chỉ giải quyết TC; công khai kết luận nội dung TC, quyết định xử lý về TC; về tổ chức thi hành kết luận nội dung TC, quyết định xử lý về TC, luật hiện hành chưa quy định rõ về vấn đề này. Trên thực tế đã có nhiều kết luận, quyết định xử lý người có HVVPPL bị TC có hiệu lực pháp luật nhưng không được thực hiện; các quy định về bảo vệ người TC khó thực hiện, chưa tạo nên cơ chế pháp lý cần thiết để bảo vệ người TC một cách hiệu quả và thực chất; vấn đề xử lý trách nhiệm đối với người có HVVPPL còn gặp nhiều khó khăn, vì luật chưa quy định rõ về hành vi, thiếu các chế tài cụ thể xử lý trách nhiệm đối với những người có trách nhiệm,...

Qua thẩm tra, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội nhất trí về sự cần thiết sửa đổi Luật TC nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập như tờ trình đã nêu. Để cụ thể hóa những quy định mới của Hiến pháp về quyền con người, quyền cơ bản của công dân, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giải quyết TC trong giai đoạn hiện nay.

Sau đó, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu thống nhất sự cần thiết ban hành Luật này; đồng thời, tập trung thảo luận các nội dung như: Việc sử dụng xe ô tô và các tài sản khác do các tổ chức, cá nhân biếu, tặng sử dụng không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ (Điều 11); về thẩm quyền phân cấp về mua sắm, thuê, thu hồi,... (Khoản 4 Điều 14); về sử dụng tài sản được đầu tư từ ngân sách nhà nước trang bị để thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao nhưng chưa sử dụng hết công suất theo thiết kế vào mục đích cho thuê, kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết (điểm a Khoản 1 Điều 55, 56 và 57); về số tiền trích khấu hao tài sản cố định được bổ sung Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị để tái tạo tài sản (Khoản 3 Điều 61); về quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước (Khoản 4 Điều 104); về xử lý nguồn thu từ xử lý, thanh lý, điều chuyển tài sản, bồi thường xử lý đất đai (Điều 48, 62, 85, 93, 98, 112 và 119),…

          Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật du lịch (sửa đổi), đồng thời thảo luận  về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật này./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:181