Quốc hội tập trung thảo luận Luật Giáo dục sửa đổi và Luật Kiến trúc
Ngày: 21.05.2019
Ngày làm việc thứ 2, 21-5-2019 Quốc hội tập trung vào công tác xây dựng pháp luật. Buổi sáng, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Sau đó, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Buổi chiều, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Kiến trúc. Thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kiến trúc.

Trước đó, chiều 20/5, Quốc hội thảo luận tại tổ về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ. Tổ 15 gồm 3 Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH): Kiên Giang, Thái Bình và Bắc Giang. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm tổ trưởng và điều hành phiên thảo luận (ảnh). Qua thảo luận, các đại biểu thống nhất sự cần thiết xây dựng và trình Quốc hội xem xét, ban hành Luật để sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ nhằm thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan (sau đây gọi là Hiệp định CPTPP) đã được Quốc hội phê chuẩn theo Nghị quyết số 72/2018/QH14 ngày 12/11/2018 tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; đồng thời, tán thành với phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật (Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 07 điều thuộc 05 chương của Luật Kinh doanh bảo hiểm nhằm bổ sung quy định về dịch vụ phụ trợ bảo hiểm, bao gồm tư vấn bảo hiểm, đánh giá rủi ro bảo hiểm, tính toán bảo hiểm, giám định tổn thất bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm để thực hiện cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ phụ trợ bảo hiểm theo Hiệp định CPTPP và sửa đổi Phụ lục 4 của Luật Đầu tư để xác định dịch vụ phụ trợ bảo hiểm là ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; đồng thời, sửa đổi, bổ sung 11 điều thuộc 08 chương của Luật Sở hữu trí tuệ để thực thi các cam kết trong 08 điều của Hiệp định CPTPP  theo 04 nhóm vấn đề lớn, bao gồm: sáng chế, chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ), vì các quy định được sửa đổi, bổ sung của hai luật này cũng chính là những nội dung đã được Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị quyết số 72/2018/QH14 xác định cần sửa đổi, bổ sung theo lộ trình cam kết trong Hiệp định CPTPP. Về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành Luật, bảo đảm đúng lộ trình thực hiện các cam kết trong Hiệp định CPTPP. Theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị quyết, các cam kết trong Hiệp định CPTPP có liên quan đến nội dung cần sửa đổi, bổ sung của hai luật nêu trên đều đã có hiệu lực từ ngày 14/01/2019, khi Hiệp định có hiệu lực đối với Việt Nam. Do đó, căn cứ khoản 3 Điều 146 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tán thành việc trình Quốc hội xem xét, thông qua dự án Luật tại một kỳ họp (kỳ họp thứ 7) theo trình tự, thủ tục rút gọn. Hồ sơ dự án luật trình Quốc hội bảo đảm yêu cầu theo quy định tại khoản 1 Điều 149 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Theo đó, ngoài Tờ trình và dự thảo Luật là những tài liệu bắt buộc phải có đối với hồ sơ trình xem xét, thông qua luật theo trình tự, thủ tục rút gọn, Chính phủ bổ sung nhiều tài liệu khác nhằm cung cấp thêm thông tin cho đại biểu Quốc hội trong quá trình xem xét, thông qua dự án Luật.

 

Đại biểu Nguyễn Văn Luật, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp, ĐBQH tỉnh (ảnh), đồng tình cao với Tờ trình của Chính phủ, đặc biệt là Báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật. Tuy nhiên, đại biểu đề nghị Chính phủ cần làm rõ thêm với Quốc hội việc mở rộng thêm các đối tác khác không phải là thành viên (10 quốc gia) Hiệp định đối tác tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (TPTPP). Đôi với Luật kinh doanh bảo hiểm, đề nghị Chính phủ cần làm rõ và có giải pháp thiết thực để bảo vệ cho bên thứ 3 một cách thỏa đáng. Đối với Luật sở hữu trí tuệ, thống nhất với việc bồi thường thiệt hại các bên liên quan khi có vi phạm nhưng cần làm rõ những nội dung như báo cáo thẩm tra của Ủy ban pháp luật đã nêu. Vấn đề kiểm soát hàng hóa cửa khẩu khi chúng ta mở rộng  quá so với yêu cầu Hiệp định giải quyết được vấn đề gì, cũng cần làm rõ. Đại biểu Bùi Đặng Dũng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội, ĐBQH tỉnh (ảnh) đồng tình với đại biểu Luật, khi mở rộng đối tượng ngoài Hiệp định, Chính phủ cần làm rõ thêm trong báo cáo đánh giá tác động. Vấn đề quy định về bằng cấp khi thực hiện một số nhiệm vụ, đại biểu cho rằng không cần thiết và nên thực hiện như thông lệ quốc tế.

Thanh Anh
Số lần đọc:74