Quốc hội thảo luận dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi)
Ngày: 15.11.2017
Ngày 15-11, Quốc hộibiểu quyết thông qua LuậtLâm nghiệp.Kết quả biểu quyết, số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết là 447, bằng 91,04%; số ĐBQHtán thành 431, bằng 87,78%; số ĐBQHkhông tán thành 16, bằng 3,26%. Như vậy, đa số đại biểu Quốc ĐBQH hội đã biểu quyết tán thành thông qua LuậtLâm nghiệp.

Sau đó, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi), sửa đổi toàn diện Luật Cạnh tranh nhằm góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý đồng bộ, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, tăng cường hiệu quả, hiệu lực và tính minh bạch trong thực thi pháp luật về cạnh tranh, phù hợp với các cam kết quốc tế, nâng cao hiệu quả kinh tế, phúc lợi xã hội và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Sửa đổi Luật này cũng là một bước quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ và giải pháp về hoàn thiện thể chế về cạnh tranh, tăng cường tính minh bạch về độc quyền nhà nước, nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Quy định phạm vi điều chỉnh rộng hơn so với Luật Cạnh tranh hiện hành, theo đó, không chỉ giới hạn hành vi hạn chế cạnh tranh được xác lập, thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam mà còn điều chỉnh cả hành vi hạn chế cạnh tranh thực hiện bên ngoài lãnh thổ Việt Nam gây tác động hoặc có khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh đáng kể trên thị trường Việt Nam. Đề nghị làm rõ về tính khả thi của quy định này, nhất là trong trường hợp không có điều ước quốc tế giữa Việt Nam và quốc gia, vùng lãnh thổ khác.

Về trách nhiệm quản lý nhà nước về cạnh tranh:Có hai loại ý kiến, thứ nhất, tán thành tờ trình của Chính phủ, đề nghị quy định Cơ quan cạnh tranh Quốc gia trực thuộc Bộ Công thương trên cơ sở hợp nhất Cục cạnh tranh và Hội đồng cạnh tranh nhưng phải bảo đảm tính độc lập tương đối, hoạt động tuân theo pháp luật; thứ hai, đề nghị quy định Cơ quan cạnh tranh Quốc gia độc lập thuộc Chính phủ hoặc thuộc Quốc hội để bảo đảm tính độc lập, khách quan trong điều tra, xử lý vụ việc cạnh tranh.

Về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền: Về hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, lạm dụng vị trí độc quyền bị cấm, có ý kiến cho rằng nếu hành vi của doanh nghiệp thống lĩnh thị trường có thể dẫn đến loại bỏ đối đủ cạnh tranhmới coi là vi phạm Luật Cạnh tranh.

Về tố tụng cạnh tranh:Đại biểu đề nghị bổ sung quy định về tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh và điều tra viên vụ việc cạnh tranh, quy trình Thủ trưởng Cơ quan cạnh tranh Quốc gia chọn thành viên của Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh. Quy định cơ cấu theo chuyên môn của các thành viên trong một Hội đồng xử lý vụ việc cạnh tranh,...Ngoài ra, đại biểu thảo luận vềthỏa thuận hạn chế cạnh tranh;về tập trung kinh tế;về hành vi cạnh tranh không lành mạnh;về xử lý vi phạm pháp luật về cạnh tranh,… và một số vấn đề khác đại biểu quan tâm.

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:206