Quốc hội thảo luận dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi)
Ngày: 13.06.2019
Thứ năm, ngày 13 tháng 6 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, biểu quyết thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi), số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết là 453, bằng 93,60%; số ĐBQH tán thành 442, bằng 91,32%; số ĐBQH không tán thành 7, bằng 1,45%; số ĐBQH không biểu quyết 4, bằng 0,83%. Như vậy, đa số ĐBQH đã biểu quyết tán thành thông qua Luật Quản lý thuế (sửa đổi) và biểu quyết thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi), số ĐBQH tham gia biểu quyết là 450, bằng 92,98%; số ĐBQH tán thành 439, bằng 90,70%; số ĐBQH không tán thành 7, bằng 1,45%; số ĐBQH không biểu quyết 4, bằng 0,83%. Như vậy, đa số ĐBQH đã biểu quyết tán thành thông qua Luật Đầu tư công (sửa đổi). Sau đó Quốc hội thảo luận về dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). ĐBQH tập trung thảo luận một số vấn đề như:

Về sự cần thiết sửa đổi Luật: Đa số ĐBQH thống nhất về sự cần thiết sửa đổi Luật Dân quân tự vệ năm 2009, nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Hiến pháp năm 2013 về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Dân quân tự vệ hiện hành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các luật khác có liên quan, góp phần hoàn thiện cơ sở pháp lý về Dân quân tự vệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng này trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

Về tính hợp hiến, sự phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật và tính khả thi: Một số ý kiến cho rằng, nội dung của dự thảo Luật cơ bản đã cụ thể hóa được đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, phù hợp với Hiến pháp và bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Một số ý kiến đề nghị tiếp tục quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng về tổ chức, biên chế, cải cách chế độ tiền lương; bảo đảm hài hòa, hợp lý giữa yêu cầu xây dựng Dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”, “chú trọng nâng cao chất lượng ở vùng trọng điểm quốc phòng, an ninh và những địa bàn phức tạp” nhưng cần tinh gọn về tổ chức, biên chế, thiết thực, hiệu quả, tránh dàn trải nguồn lực. Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn các nội dung về Dân quân tự vệ trong Hiến pháp và Luật Quốc phòng năm 2018, nhất là về “xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp”; bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Về vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ: Một số ý kiến cho rằng, việc xác định vị trí, chức năng của Dân quân tự vệ có ý nghĩa quan trọng để xây dựng các quy định khác trong dự thảo Luật. Vì vậy, đề nghị làm rõ hơn nội dung này và bảo đảm phù hợp với Điều 27 Luật Quốc phòng. Một số ý kiến đề nghị giữ cụm từ “Lực lượng này được tổ chức” như Luật Dân quân tự vệ hiện hành, phù hợp với nguyên tắc tổ chức, hoạt động của lực lượng vũ trang và phù hợp với thực tiễn; đồng thời cần làm rõ bản chất của Dân quân và của Tự vệ. Có ý kiến đề nghị cân nhắc cụm từ “địa phương, cơ sở” cho phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương; chuyển quy định về tuyển chọn sang Điều 3, vì không phải là vị trí, chức năng; đồng thời “tuyển chọn” chỉ là phương thức để gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

Về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Dân quân tự vệ: Có ý kiến đề nghị cân nhắc quy định “trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng”, vì Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng ở cơ quan Trung ương như: Ban cán sự Đảng Chính phủ, Đảng đoàn Quốc hội,…do Bộ Chính trị thành lập, có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu tham mưu và tổ chức thực hiện ở tầm vĩ mô, không phải là cấp trên của tổ chức Đảng cơ sở. Có ý kiến đề nghị Ban soạn thảo báo cáo rõ hơn việc bổ sung chức danh “Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, người chỉ huy đơn vị quân đội theo quy định của pháp luật” tại khoản 1 để tránh hiểu lầm giữa “nguyên tắc lãnh đạo” và “nguyên tắc chỉ huy”. Có ý kiến đề nghị bổ sung nguyên tắc việc thành lập lực lượng Dân quân tự vệ phải có tổ chức cơ sở Đảng, theo đó khi quy định về việc thành lập lực lượng Tự vệ tại Điều 17 không cần nhắc lại nội dung này.

Về nhiệm vụ của Dân quân tự vệ: Một số ý kiến đề nghị cân nhắc quy định về nhiệm vụ của Dân quân tự vệ để bảo đảm tính khả thi, vì đây là lực lượng vũ trang quần chúng “không thoát ly sản xuất, công tác”, nhất là nhiệm vụ “Tham gia thực hiện các biện pháp về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng theo quy định của pháp luật, quyết định của cấp có thẩm quyền” tại khoản 4. Đề nghị cân nhắc bỏ các cụm từ “Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Phòng không - Không quân, Cảnh sát biển, Công an nhân dân,…” tại khoản 1 và sửa lại là “cùng với các đơn vị Quân đội, Công an và các lực lượng khác trên địa bàn”; có ý kiến đề nghị thay cụm từ “duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội” bằng cụm từ “tham gia bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội”, vì việc duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội là nhiệm vụ chính của lực lượng Công an nhân dân. Đề nghị bỏ cụm từ “phòng thủ quân khu” tại khoản 3, vì xây dựng “khu vực phòng thủ” là nằm trong thế trận phòng thủ quân khu. Có ý kiến cho rằng, quy định nhiệm vụ “Huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, phòng thủ dân sự” tại khoản 6 là không phù hợp với vị trí, chức năng và khả năng, trình độ của Dân quân tự vệ,…

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở hội trường thảo luận về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:75