Quốc hội thảo luận dự án Luật phòng, chống tham nhũng
Ngày: 21.11.2017
Ngày 21/11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi), qua thảo luận, đa số ý kiến tán thành với sự cần thiết sửa đổi luật và cho rằng, việc sửa đổi này là cần thiết để đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong tình hình mới; đại biểu đề nghị cân nhắc phạm vi sửa đổi vì nhiều quy định của luật hiện hành đang phát huy hiệu quả tốt trong công tác PCTN, một số quy định chưa phát huy hiệu quả là do khâu thực hiện, không phải do quy định của luật. Do đó, chỉ sửa đổi những quy định có vướng mắc, bất cập trong quá trình áp dụng; phải cân nhắc quy định của dự thảo luật nhằm bảo đảm phù hợp với nguồn lực đang có, tránh việc ôm đồm quá nhiều nội dung nhưng không có nguồn lực để tổ chức thực hiện; có ý kiến cho rằng, việc sửa đổi luật lần này vẫn chưa đi vào thực chất những vấn đề vướng mắc và thiếu khả thi. Đề nghị cơ quan soạn thảo luật cần đánh giá thực chất những thiếu sót của luật để sửa đổi cho phù hợp, bảo đảm tính khả thi.

Về mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự án luật ra khu vực ngoài nhà nước, nhiều ý kiến tán thành với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của dự thảo luật ra khu vực ngoài nhà nước; đánh giá, cân nhắc phạm vi mở rộng cho phù hợp với nguồn lực dành cho công tác PCTN hiện nay cũng đang rất hạn chế; ý kiến khác đề nghị nghiên cứu, khảo sát tầm ảnh hưởng của tham nhũng đến đâu ở khu vực ngoài nhà nước thì mở ra đến đó để tránh làm ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp.

Về đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập (TS,TN), việc mở rộng hay thu hẹp đối tượng có nghĩa vụ kê khai TS,TN không phải là vấn đề quan trọng, mà quan trọng là phải khảo sát, đánh giá những vị trí nào có nguy cơ tham nhũng cao thì tập trung kiểm soát việc kê khai TS,TN của những người nắm giữ vị trí đó; đề nghị thu hẹp phạm vi, đối tượng chịu sự kiểm soát TS,TN, tập trung vào những vị trí có nguy cơ tham nhũng cao để bảo đảm kiểm soát có hiệu quả, tránh hình thức; đề nghị giữ nguyên đối tượng có nghĩa vụ kê khai TS,TN, nếu thu hẹp thì cần phải đánh giá tác động, đưa ra các căn cứ cụ thể hơn; chỉ quy định kê khai TS,TN đối với các trường hợp được bầu, bổ nhiệm mà không quy định đối với tất cả các công chức; áp dụng bắt buộc phải kê khai TS, TN trong 05 năm sau khi về hưu.

Về cơ quan, đơn vị kiểm soát TS,TN, đề nghị không quy định cơ quan của Đảng có thẩm quyền kiểm soát TS,TN; một số ý kiến tán thành với việc quy định cơ quan của Đảng kiểm soát người có nghĩa vụ kê khai TS,TN thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý; đề nghị giao cho cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chức năng kiểm soát TS,TN của người do mình quản lý; cần phân cấp trong quản lý bản kê khai TS,TN và kiểm soát TS,TN như quy định hiện hành để bảo đảm tính khả thi; cân nhắc việc giao cho cơ quan cấp trên kiểm soát TS,TN của cán bộ, công chức công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới sẽ khách quan và khả thi hơn.

Về thời gian thông qua dự án luật, đa số ý kiến đề nghị thông qua dự án luật theo quy trình 03 kỳ họp để có thời gian cho Chính phủ, cơ quan chủ trì thẩm tra nghiên cứu, hoàn thiện dự án luật bảo đảm chất lượng; đề nghị lấy ý kiến nhân dân để tranh thủ sự tham gia của nhiều người và góp phần bảo đảm tính khả thi của dự án luật,… Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận về các quy định PCTN trong khu vực ngoài nhà nước; về công khai bản kê khai TS,TN; về xử lý hành vi tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán; về kiểm soát xung đột lợi ích và những vấn đề khác mà đại biểu Quốc hội quan tâm.

Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; Luật Thủy sản (sửa đổi) và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới tại Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:317