Quốc Hội thảo luận dự án Luật quy hoạch
Ngày: 28.05.2017
Ngày 26-5, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quy hoạch. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu tán thành về sự cần thiết phải ban hành dự án Luật quy hoạch với 6 chương, 69 điều. Đại biểu tập trung thảo luận  về những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch và lập quy hoạch cần phải đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, dự báo, ổn định, bảo vệ môi trường, nhân dân, tiết kiệm và tính thứ bậc; việc tích hợp, quy trình phối hợp lập quy hoạch, nội dung quy hoạch và lấy ý kiến về quy hoạch. Vấn đề này cần cụ thể hơn và nêu rõ căn cứ lập quy hoạch, cân nhắc quy định trong dự thảo luật. Về trình tự, nội dung, thời gian lấy ý kiến về quy hoạch nhất là quy hoạch cấp quốc gia, cấp vùng, có cơ chế thuê tư vấn phản biện độc lập, ý kiến về việc tham gia của người dân và cộng đồng với quy hoạch cấp huyện, cấp xã,...

Ngoài ra, đại biểu còn thảo luận về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; kinh phí thực hiện quy hoạch; hợp tác quốc tế trong hoạt động quy hoạch; quy hoạch cấp quốc gia; quy hoạch vùng; quy hoạch tỉnh; quy hoạch đô thị, nông thôn; mối quan hệ giữa các loại quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và thẩm quyền lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt quy hoạch; điều chỉnh quy hoạch; công bố và cung cấp thông tin quy hoạch; nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc quản lý quy hoạch; các quy định chuyển tiếp quy hoạch và xử lý các quy định hiện hành về quy hoạch, hiệu lực thi hành của luật,…

Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận ở Tổ dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng./.

 

Nguyễn Dư
Số lần đọc:163