Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều
Ngày: 22.11.2019
Thứ Sáu, ngày 22 tháng 11 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai (PCTT) và Luật Đê điều, các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung cụ thể như:

Về sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều: Đa số các vị đại biểu Quốc hội tán thành sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTT và Luật Đê điều như Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Về phạm vi sửa đổi của dự án Luật: Đa số đại biểu tán thành như Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; nhưng cần tiếp cận đầy đủ hơn về biến đổi khí hậu ở khía cạnh ứng phó; đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm một số thiên tai khác như nắng hạn, núi lửa,...

Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCTT: Đa số ý kiến các vị đại biểu Quốc hội tán thành với bổ sung thêm loại hình thiên tai mới và công trình phòng chống thiên tai như trong dự thảo Luật; Có ý kiến đề nghị bổ sung thêm các loại hình thiên tai khác như “sương muối”, “sương giá”.“ triều cường”; nhiều ý kiến đề nghị bổ sung loại hình thiên tai “cháy rừng” do nắng nóng kéo dài, sét đánh, ý kiến khác đề nghị không quy định về cháy rừng trong dự thảo Luật này. Đề nghị làm rõ khái niệm “gió mạnh trên biển”, “sương mù”, “công trình chống sụt lún đất”, “công trình chống sét”. Có ý kiến đề nghị bổ sung cụm từ “tình trạng giông lốc’, “lún sụt”, “gió mạnh ở đất liền”, “ô nhiễm không khí”; bổ sung thêm 01 khoản “nhân tai” để phân biệt “thiên tai” và “nhân tai”; có ý kiến cho rằng thiên tai là hiện tượng thiên nhiên rất tự nhiên, không phải bất thường; đề nghị bổ sung quy định rõ về “người làm công tác PCTT” vào Luật để có các chế độ, chính sách cho phù hợp khi ứng phó với thiên tai. Có ý kiến đề nghị bổ sung chính sách xã hội hóa trong công tác PCTT; sửa “chính sách phòng chống thiên tai” thành “giải pháp phòng chống thiên tai”; Có ý kiến đề nghị bổ sung một khoản quy định “ưu tiên bố trí nguồn lực nghiên cứu điều tra cơ bản về phòng chống thiên tai. Nhiều ý kiến tán thành bổ sung chính sách với lực lượng xung kích tham gia PCTT như dự thảo Luật; đề nghị bổ sung lực lượng xung kích PCTT rộng hơn, ngoài lực lượng dân quân tự vệ và các lực lượng khác, quy định rõ vị trí, vai trò của lực lượng này; đề nghị làm rõ lực lượng này là chuyên trách hay bán chuyên trách, chế độ chính sách như thế nào; đề nghị rà soát Luật quốc phòng và dự bị động viên, Luật phòng cháy, chữa cháy để quy định cho phù hợp. Nhiều ý kiến nhất trí bổ sung quy định về vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng PCTT như dự thảo Luật. Đề nghị bổ sung quy định cơ quan chịu trách nhiệm trong việc cung cấp, bổ sung trang thiết bị phòng chống thiên tai. Có ý kiến đề nghị làm rõ nguồn tài chính, nguồn tài chính khác cho PCTT. Cần có cơ chế huy động thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào chương trình phòng chống thiên tai. Có ý kiến đề nghị cần nêu rõ bố trí nguồn kinh phí ngân sách thỏa đáng hàng năm, cụ thể và rõ ràng hơn. Cần có cơ chế huy động thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào chương trình phòng chống thiên tai, nhất là phòng chống sạt lở bờ biển, bờ sông,...

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở hội trường nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Kết quả biểu quyết, số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 448, bằng 92,75%; số đại biểu Quốc hội tán thành 431, bằng 89,23%; số đại biểu Quốc hội không tán thành 12, bằng 2,48%; số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 05, bằng 1,04%. Như vậy, đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Biểu quyết thông qua Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi). Kết quả biểu quyết, số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 446, bằng 92,34%; số đại biểu Quốc hội tán thành 443, bằng 91,72%; số đại biểu Quốc hội không tán thành 01, bằng 0,21%; số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 02, bằng 0,41%. Như vậy, đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Luật Dân quân tự vệ (sửa đổi).

Sau đó, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Biểu quyết thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. Kết quả biểu quyết, số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 447, bằng 92,55%; số đại biểu Quốc hội tán thành 442, bằng 91,51%; số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 05, bằng 1,04%. Như vậy, đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:543