Quốc hội thảo luận dự thảo nghị quyết về cơ chế chính sách phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày: 20.11.2017
Ngày 20-11, Quốc hội thảo luận về dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển thành phố Hồ Chí Minh, qua thảo luận đa số ý kiến đại biểu tán thành sự cần thiết có một cơ chế đặc thù để thành phố Hồ Chí Minh phát triển hơn, đặt trong bối cảnh chung của cả nước.

Về thí điểm cơ chế tài chính - ngân sách: Đại biểu đề nghị bổ sung nguyên tắc về cơ chế tài chính, đó là không được làm ảnh hưởng lớn đến cân đối ngân sách nhà nước, an ninh tài chính, không làm tăng tỷ lệ nợ công; những vấn đề nào có liên quan trực tiếp và mang tính tức thời thì phải cụ thể vào Nghị quyết. Thống nhất điều chỉnh thuế suất, các sắc thuế khác, mức phí, lệ phí, tuy nhiên cần quy định cụ thể mức trần tối đa bao nhiêu hoặc quy định tăng theo tỷ lệ phần trăm nhất định. Đề nghị ‎không nên có mức trần, không giới hạn các sắc thuế, mức thuế. Cần nghiên cứu và cân nhắc kỹ việc giao thẩm quyền cho thành phố, vì thẩm quyền điều chỉnh các đạo luật về thuế, phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Quốc hội và cần quy định chặt chẽ nhằm tránh tình trạng lạm thu và cần có đánh giá tác động của việc tăng thuế suất, mức phí, lệ phí đến số thu ngân sách thành phố và tác động đến người dân. Việc quy định điều chỉnh các sắc thuế phải phù hợp quy định Hiến pháp, vì vậy không giao cho thành phố mà cần quy định cụ thể trong Nghị quyết. Có ý kiến đề nghị cần có chính sách đặc thù, cho phép mở rộng các quy định về thuế để tạo điều kiện cho thành phố tổ chức thực hiện một cách linh hoạt, đảm bảo hiệu quả hoạt động, tăng nguồn thu cho ngân sách. Việc nâng mức thuế, phí cần có lộ trình và phải có đề án cụ thể. Một số ý kiến đề nghị cần xem xét mức độ ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư và tác động đến phát triển kinh tế của thành phố; việc tăng thuế, phí sẽ tác động đến người dân và lưu thông hàng hóa giữa các địa phương lân cận. Thí điểm cơ chế chính sách này sẽ không công bằng, bất lợi cho công dân Thành phố Hồ Chí Minh, không phải là giải pháp cho tăng trưởng của thành phố.

Về thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố Hồ Chí Minh:

Phân cấp cho HĐND thành phố quyết định mức thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố quản lý và mức lương phù hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt trong khả năng, phạm vi ngân sách của thành phố: Đa số ý kiến nhất trí với dự thảo, theo đó đồng ý giao HĐND thành phố thẩm quyền quyết định mức thu nhập bình quân tăng thêm cho cán bộ, công chức thuộc thành phố quản lý và các chuyên gia, nhà khoa học, tài năng đặc biệt của thành phố; nhưng phải theo nguyên tắc: Đảm bảo tiền lương, phụ cấp theo quy định, mức thu nhập tăng thêm phải có trần khống chế và cần có cơ chế giám sát. Đề nghị cần quy định phải đảm bảo tương ứng với mặt bằng chung đối với các thành phố lớn, tránh việc so bì, thiếu công bằng. Đề nghị xác định chỉ số sinh hoạt làm cơ sở xác định tiền lương cho thành phố. Thí điếm cơ chế tiền lương cho cán bộ công chức ngành y tế và giáo dục.

Phân cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh được điều chỉnh tên gọi, chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, để phù hợp với đặc điểm của thành phố: Đồng ý giao cho thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh cho phù hợp với đặc điểm của thành phố. Cần thí điểm rộng hơn so với quy định trong dự thảo, xây dựng cơ chế để tổ chức thí điểm. Bổ sung cơ chế ủy quyền cấp phép ở một số lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội. Thiết kế thêm nội dung phân cấp thẩm quyền trong việc tổ chức, sắp xếp bộ máy. Việc điều chỉnh tên gọi phải đảm bảo nguyên tắc thống nhất với nội dung nghị quyết đề ra, mở rộng đến cơ cấu tổ chức các sở, quận, huyện; đề nghị xem xét lại vì trùng với Khoản 2, Điều 21 Luật Tổ chức chính quyền địa phương,...

Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng, sau đó thảo luận về dự án Luật Đo đạc và bản đồ (sửa đổi)./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:266