Quốc hội thảo luận Luật Đầu tư (sửa đổi)
Ngày: 27.05.2020
Trước đó, ngày 26/5/2020, buổi chiều, Quốc hội tiếp tục phiên họp trực tuyến tại hội trường dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển. Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này. Qua thảo luận đã có 19 đại biểu phát biểu và 04 đại biểu tranh luận.

Đa số ý kiến thống nhất với các nội dung trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và tập trung cho ý kiến về một số nội dung như: về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; về áp dụng Luật Đầu tư và các Luật có liên quan; chính sách về đầu tư kinh doanh; về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh (trong đó có việc cấm hay không hoạt động đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ; việc bổ sung một số ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh); về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; về ngành, nghề và điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài; về hình thức và đối tượng và thủ tục áp dụng ưu đãi đầu tư; về hình thức hỗ trợ đầu tư; về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; những vấn đề liên quan đến bảo đảm quốc phòng, an ninh; về điều khoản chuyển tiếp…Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã phát biểu làm rõ thêm một số vấn đề các đại biểu Quốc hội quan tâm. Phát biểu kết thúc phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời, tại phiên thảo luận các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến về một số nội dung của dự án Luật. Cụ thể: Về vấn đề áp dụng Luật và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật; về tính cụ thể, tính khả thi của dự án Luật; về phạm vi điều chỉnh của Luật, về các khái niệm. Về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh: đa số ý kiến thống nhất vẫn giữ các Phụ lục 1, 2, 3 quy định tại dự thảo Luật. Khi cần thiết Chính phủ có thể trình để Uỷ ban Thường vụ Quốc hội có quyết định thay đổi. Về vấn đề kinh doanh dịch vụ đòi nợ, do vẫn  còn ý kiến khác nhau nên UBTVQH sẽ xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội thông qua hệ thống điện tử. Về danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện: có ý kiến đề nghị cần tiếp tục rà soát và đề xuất thêm một số lĩnh vực đầu tư cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Ngoài ra, các đại biểu cũng có nhiều ý kiến về chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; về lựa chọn nhà đầu tư; về dự án đầu tư liên quan đến an ninh, quốc phòng; về xử lý tranh chấp; về dừng và chấm dứt các dự án đầu tư; về chuyển nhượng dự án đầu tư; về năng lực của các nhà đầu tư, nhất là về năng lực tài chính; về thẩm quyền quyết định các dự án đầu tư; về các điều khoản chuyển tiếp, cũng như kỹ thuật văn bản...Các ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Quốc hội sẽ được Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và cơ quan soạn thảo, các cơ quan hữu quan tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo tiếp thu, giải trình trước Quốc hội để xem xét, thông qua.

 

 

Thanh Anh
Số lần đọc:401