Quốc hội thảo luận Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
Ngày: 02.06.2017
Ngày 02-6, Quốc hội làm việc ở Hội trường nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án luật nêu trên.

Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu thống nhất sự cần thiết ban hành Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi), đại biểu tập trung thảo luận các nội dung: Về chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ (CGCN), đề nghị chỉnh sửa, bổ sung chính sách đối với CGCN, trong đó cụ thể đối với 3 luồng CGCN: Đối với luồng CGCN từ nước ngoài vào Việt Nam, cần khuyến khích CGCN cao, tiên tiến đã được kiểm chứng; đối với luồng CGCN trong nước, nên có chính sách thúc đẩy việc CGCN từ các viện, trường trong nước vào sản xuất, coi doanh nghiệp là trung tâm của đổi mới và CGCN, đẩy mạnh sự lan tỏa công nghệ tiên tiến, công nghệ cao từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang khu vực doanh nghiệp trong nước; Đối với luồng CGCN từ Việt Nam ra nước ngoài, đây là một trong những động lực quan trọng của đổi mới công nghệ. Đại biểu cho rằng, nền kinh tế Việt Nam với sự tham gia gần 70% dân số trong lĩnh vực nông nghiệp thì cần có chính sách thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ trong lĩnh vực này, nhất là ở những vùng kinh tế- xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

Có ý kiến đề nghị bổ sung trong Luật chính sách hỗ trợ đối với các sản phẩm quốc gia, trọng điểm, chủ lực, đồng thời ưu tiên sử dụng sản phẩm, công nghệ trong nước nghiên cứu và tạo ra. Về thẩm định công nghệ dự án đầu tư, đề nghị phải thẩm định công nghệ tất cả các dự án; thẩm định các dự án thuộc các chương trình trọng điểm quốc gia, dự án sử dụng vốn nhà nước có giá trị trên 100 tỷ đồng,... quy định cụ thể việc thẩm định công nghệ phải thông qua Hội đồng thẩm định; quy trình, thời gian, thành phần chuyên gia, trách nhiệm của Hội đồng thẩm định; bổ sung quy định hậu kiểm đối với các dự án có công nghệ.

 Việc quy định của Luật Đầu tư năm 2014 chưa tạo điều kiện cho việc thẩm định công nghệ trong các dự án đầu tư một cách chặt chẽ, có hiệu quả vì thời gian thẩm định hồ sơ đầu tư còn ngắn, nhất là đối với các công nghệ có tính phức tạp,…Về đăng ký CGCN, hiện có 03 ý kiến khác nhau: Ý kiến thứ nhất, tất cả các hợp đồng CGCN, đều phải đăng ký hợp đồng CGCN; ý kiến thứ hai, không cần thiết quy định đăng ký hợp đồng CGCN, vì việc kiểm soát công nghệ đã được quy định trong các điều khoản về thẩm định công nghệ dự án đầu tư và về thống kê ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ; ý kiến thứ ba, không nhất thiết đăng ký tất cả các hợp đồng CGCN chỉ nên đăng ký một số loại hợp đồng; thủ tục đăng ký phải đơn giản, thuận tiện,...

Chiều cùng ngày, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý, sử dụng, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Sau đó Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này./.

 

Nguyễn Dư
Số lần đọc:176