Quốc hội thảo luận Luật giáo dục dục (sửa đổi)
Ngày: 15.11.2018
Sáng 15-11, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận các vấn đề:

V phm vi, quan đim sa đổi Lut, đa số ý kiến tán thành với việc mở rộng phạm vi sửa đổi của Luật Giáo dục (sửa đổi), bởi trước hết phù hợp với Hiến pháp, với các quan điểm của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục, đào tạo và đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập. Một số ý kiến đề nghị việc sửa đổi Luật lần này cần quan điểm, định hướng của Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần thể hiện tính dự báo, đón đầu nắm bắt xu thế; thể hiện rõ quan điểm đổi mới giáo dục theo hướng quản lí chất lượng, cần rà soát làm nổi bật vấn đề này đẩy mạnh phân cấp, tăng quyền tự chủ, nâng cao trách nhiệm của các cơ sở giáo dục đào tạo. Về vị trí của Luật Giáo dục, có ý kiến cho rằng, Luật Giáo dục (sửa đổi) phải tạo nền tảng vững chắc để phát triển ngành giáo dục phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Về chính sách, trách nhiệm nhà nước đối với phổ cập giáo dục bắt buộc và phổ cập giáo dục, vấn đề này đa số ý kiến cơ bản tán thành với việc bổ sung chính sách không thu học phí đối với học sinh diện phổ cập như trong dự thảo Luật và cho rằng, chính sách trên đã thể chế hoá quan điểm của Đảng về phổ cập và xã hội hóa giáo dục; thúc đẩy và khuyến khích các loại hình trường dân lập, tư thục phát triển, tham gia thực hiện giáo dục phổ cập; đồng thời thể hiện rõ trách nhiệm của nhà nước đối với người học diện phổ cập, tạo sự bình đẳng giữa trường công lập và trường dân lập, tư thục cũng như bảo đảm công bằng cho người học trong thụ hưởng hỗ trợ của nhà nước. Một số ý kiến tán thành với chính sách miễn học phí nhưng cần có lộ trình để đảm bảo ngân sách đáp ứng được.

Về chính sách nâng chuẩn trình độ được đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm, đa số ý kiến cơ bản tán thành với việc nâng chuẩn trình độ được đào tạo đối với giáo viên mầm non từ trung cấp sư phạm lên cao đẳng sư phạm như đề xuất của Chính phủ. Đây là một trong những điều kiện quan trọng để nâng cao chất lượng của giáo dục mầm non. Một số ý kiến đề nghị cân nhắc lộ trình thực việc nâng chuẩn, việc thực hiện quy định này cũng cần phải có lộ trình thích hợp, để đảm bảo tính thực tế, tính khả thi, nhất là trong điều kiện hiện nay có thể là ở những vùng đồng bằng đáp ứng được ngay, nhưng những vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, thì việc này cần phải có lộ trình hết sức cụ thể. Có ý kiến đề nghị bổ sung giao Chính phủ quy định trình độ giảng dạy tương đương đối với những ngành nghề đặc thù như ngành y, ngành nghệ thuật, thể dục thể thao.

Về chính sách lương đối với nhà giáo, đa số ý kiến đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, quy định cụ thể về chính sách lương bảo đảm tương xứng với đặc thù nghề nghiệp, vị trí, vai trò của nhà giáo. Trong quá trình xây dựng chính sách tiền lương đối với nhà giáo trong đề án tiền lương mới, Chính phủ cần có quan điểm rõ hơn về vị thế, vai trò của nhà giáo, về đặc thù ngành giáo dục. Một số ý kiến cho rằng, cần có chế độ lương thỏa đáng người thầy sẽ tâm huyết với nghề nghiệp, Điều 76 quy định còn chung chung, cần quy định rõ hơn cao gấp mấy lần so với công chức, viên chức ngành khác. Có ý kiến đề nghị nâng cao tiền lương cho nhà giáo, đối với giáo viên được điều động về công tác tại phòng, Sở Giáo dục và đào tạo đề nghị vẫn giữ chế độ phụ cấp của giáo viên.

Về đầu tư, tài chính và xã hội hóa giáo dục, đa số ý kiến tán thành quy định trong Luật về tỷ trọng đầu tư từ ngân sách nhà nước cho giáo dục, bảo đảm tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước (Điều 94) và xác định trách nhiệm của Chính phủ trong việc hằng năm báo cáo Quốc hội về việc quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Một số ý kiến đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, xác định và phân loại các nguồn kinh phí đầu tư cho giáo dục, từ đó có các chính sách tài chính phù hợp với từng cấp học, trình độ đào tạo và từng loại đầu tư. Nghiên cứu chính sách, quy định trách nhiệm cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương và cơ sở giáo dục, đào tạo trong việc phân bổ, quản lý và sử dụng ngân sách nhà nước trong giáo dục và đào tạo một cách hiệu quả nhất.

Ngoài ra các đại biểu Quốc hội còn thảo luận về kết cấu, bố cục dự thảo Luật; về tính chất, nguyên lý giáo dục; về hoàn thiện hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, liên thông, phân luồng; về quy định liên quan đến người học; về quy định liên quan đến nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; quản lý nhà nước về giáo dục; về các loại hình cơ sở giáo dục; về quản trị của cơ sở giáo dục,...và một số vấn đề khác mà đại biểu quan tâm.

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:140