Quốc hội thảo luận Luật Lực lượng dự bị động viên
Ngày: 12.06.2019
Thứ ba, ngày 11 tháng 6 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về dự án Luật Lực lượng dự bị động viên. Đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận một số vấn đề như: Về phạm vi điều chỉnh:

- Có ý kiến đề nghị chỉ quy định về xây dựng, huy động Lực lượng dự bị động viên, chế độ, chính sách, điều kiện đảm bảo.

- Có ý kiến đề nghị sửa lại là “Luật này quy định về xây dựng, quản lý, huy động lực lượng dự bị động viên” và bổ sung cụm từ “quản lý”; cụm từ “phương tiện kỹ thuật” và quy định rõ vị trí của Lực lượng dự bị động viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam; quy định việc huy động Lực lượng dự bị động viên trong thời chiến.

- Có ý kiến đề nghị sửa lại là: “Luật này quy định về xây dựng, huy động và tiếp nhận Lực lượng dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật, chế độ, chính sách, kinh phí, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong xây dựng, huy động và tiếp nhận Lực lượng dự bị động viên và phương tiện kỹ thuật”.

Về đối tượng áp dụng

- Có ý kiến đề nghị sửa lại là: “Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến xây dựng, huy động Lực lượng dự bị động viên; việc thực hiện chế độ, chính sách, đảm bảo kinh phí trong xây dựng, huy động Lực lượng dự bị động viên” để bảo đảm tính bao quát hoặc “Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác xây dựng, huy động Lực lượng dự bị động viên” để phù hợp với phạm vi điều chỉnh.

Về các trường hợp huy động Lực lượng dự bị động viên:

- Có ý kiến cho rằng, chỉ nên quy định huy động khi có lệnh tổng động viên, động viên cục bộ, khi có tình trạng khẩn cấp về quốc phòng và trong tình trạng chiến tranh cho phù hợp với Hiến pháp và Luật Quốc phòng, bảo đảm chất lượng Lực lượng dự bị động viên, bảo đảm quyền của công dân, kết hợp quốc phòng với kinh tế, xã hội.

- Một số ý kiến cho rằng, việc huy động quân nhân dự bị trong doanh nghiệp có tính đặc thù, doanh nghiệp tư nhân, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là khó khăn, dễ ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của quân nhân dự bị.

- Một số ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn các trường hợp huy động Lực lượng dự bị động viên nhằm khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn; cân nhắc các trường hợp huy động cho phù hợp và làm rõ về mức độ thiệt hại đến mức cần huy động Lực lượng dự bị động viên và về thẩm quyền huy động.

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ thẩm quyền chỉ huy, điều hành, phối hợp trong các trường hợp huy động; bổ sung huy động để thực hiện kế hoạch huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và sẵn sàng động viên hàng năm.

Về thẩm quyền huy động Lực lượng dự bị động viên khi thực hiện lệnh tổng động viên hoặc lệnh động viên cục bộ và trong chiến tranh và khi chưa đến mức tổng động viên, động viên cục bộ và trong thời bình

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể về huy động hay trưng dụng phương tiện; phải thống nhất là trưng dụng phương tiện theo Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản, bảo đảm quyền công dân về tài sản và thống nhất trong hệ thống pháp luật.

- Có ý kiến đề nghị quy định rõ hơn về trình tự, thủ tục của việc trưng mua, trưng dụng phương tiện kỹ thuật trong thời bình và thời chiến cho phù hợp.

Về chế độ, chính sách và chế độ trợ cấp đối với quân nhân dự bị gia đình quân nhân dự bị trong thời gian tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu

- Có ý kiến đề nghị bổ sung chế độ, chính sách cho quân nhân dự bị và gia đình không hưởng lương từ ngân sách; thống nhất đối tượng trợ cấp khi huy động, huấn luyện và khi được biên chế, quan tâm đến chính sách hậu phương quân đội.

- Có ý kiến đề nghị chỉ quy định nguyên tắc về chế độ, chính sách tại Điều 33, Điều 34 và giao Chính phủ quy định chi tiết cho phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đồng thời cần đánh giá cụ thể tác động của chính sách mới.

- Có ý kiến đề nghị quy định cụ thể hơn chế độ, chính sách của quân nhân dự bị, người chưa tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động mà bị ốm đau, tai nạn và quy định rõ thời điểm được hưởng chế độ cho phù hợp.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung chế độ trợ cấp khi huấn luyện, diễn tập, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai; ý kiến khác cho rằng, chỉ nên quy định chính sách hỗ trợ, không quy định mức cụ thể đối với các trường hợp huy động này, vì  sau này rất khó huy động, nhất là khi khó khăn, gian khổ, nguy hiểm.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung chế độ trợ cấp cho quân nhân dự bị đơn vị ngoài sự nghiệp công, trách nhiệm trợ cấp của doanh nghiệp tư nhân; quân nhân dự bị của doanh nghiệp tư nhân, trong thời gian huy động thì Nhà nước trả phụ cấp và cần quy định rõ để dễ thực hiện đồng bộ, bảo đảm sự bình đẳng,...

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở hội trường nghe biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017. Biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Thảo luận về dự án Luật Thư viện./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:83