QUỐC HỘI THẢO LUẬN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ VÀ LUẬT TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
Ngày: 10.06.2019
Thứ hai, ngày 10 tháng 6 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020. Số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 447, bằng 92,36%; số đại biểu Quốc hội tán thành 446, bằng 92,15%; số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 01, bằng 0,21%. Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận các vấn đề:

- Thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ:

Về khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa: Một số ý kiến tán thành việc Chính phủ quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện nhưng phải có tiêu chí cụ thể để bảo đảm tính thống nhất giữa các địa phương và sự chỉ đạo, điều hành thông suốt của trung ương, có ý kiến đề nghị đưa ra một số mô hình cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với từng vùng, đô thị, nông thôn. Một số ý kiến đề nghị nêu rõ cơ sở quy định mức “tối thiểu” và “tối đa” trong dự thảo luật; quy định rõ số lượng cấp phó của các tổ chức, đơn vị,...

Về một số nội dung khác: Có ý kiến đề nghị rà soát, bổ sung các quy định để khắc phục sự chồng chéo giữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chính phủ và các Bộ, ngành; bổ sung cơ chế kiểm tra, giám sát giữa cấp trên và cấp dưới; có ý kiến đề nghị giao Chính phủ có thẩm quyền thực hiện các mô hình thí điểm nhưng không được trái quy định của Luật; có ý kiến đề nghị làm rõ thẩm quyền của Chính phủ về việc thành lập các cơ quan hành chính khác và cơ quan khác.

- Thảo luận về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Về cơ cấu tổ chức của HĐND: Đa số ý kiến tán thành giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện và Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh. Một số ý kiến tán thành việc giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh; có ý kiến không tán thành giảm số lượng Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND cấp huyện và Phó Trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh, đề nghị cần tổng kết thực tiễn, đánh giá tác động về hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND để từ đó quyết định việc giảm hay giữ nguyên số lượng cấp phó của HĐND và các Ban của HĐND; có ý kiến đề nghị quy định tỉnh loại I có 2 Phó Chủ tịch HĐND, tỉnh loại II có 1 Phó Chủ tịch HĐND. Có ý kiến tán thành việc giảm số lượng đại biểu HĐND từ 10 - 15%. Tuy nhiên đề nghị cần đối chiếu, rà soát với Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và các văn bản dưới luật để điều chỉnh tương ứng, kịp thời nhằm bảo đảm tính hợp lý; có ý kiến đề nghị không quy định giảm 10% số lượng đại biểu HĐND ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhằm triển khai hoạt động giám sát và thực hiện vai trò cơ quan đại diện cho nhân dân địa phương. Có ý kiến đề nghị quy định giảm 10 đại biểu HĐND cấp tỉnh, giảm 05 đại biểu HĐND cấp huyện so với quy định hiện hành,...

Về cơ cấu tổ chức của UBND: Đa số ý kiến đề nghị giữ nguyên cơ cấu thành viên của UBND các cấp như Luật hiện hành và tán thành tăng số lượng Phó Chủ tịch UBND cấp xã loại II từ 01 người lên 2 người. Ngoài ra, có ý kiến đề nghị nghiên cứu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Pháp luật để có quy định hợp lý về cơ cấu tổ chức của UBND theo hướng gọn hơn, từ 9-11 người như Luật Tổ chức HĐND và UBND (năm 2003).

Về nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực HĐND: Có ý kiến cho rằng Thường trực HĐND không thể thay HĐND trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương vì hoạt động của HĐND có tính công khai, thể hiện tính chất đại diện cao hơn. Trường hợp cần thiết, có thể triệu tập kỳ họp HĐND để giải quyết; Có ý kiến đề nghị nên bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Thường trực HĐND.

Về việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính không đủ diện tích tự nhiên và quy mô dân số: Có ý kiến tán thành sự cần thiết bổ sung quy định việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính có diện tích tự nhiên và quy mô dân số không đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật và chủ trương của nhà nước; Có ý kiến cho rằng việc nhập các đơn vị hành chính cần tính đến các yếu tố đặc thù,…

Buổi chiều, Quốc hội làm việc ở hội trường biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật tổ chức Tòa án nhân dân. Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:72