Quốc hội thảo luận Luật Tổ chức Quốc hội và Luật Đầu tư
Ngày: 26.05.2020
Thứ ba, ngày 26/5/2020, Quốc hội tiếp tục ngày thứ 6 họp trực tuyến. Buổi sáng, Quốc hội nghe: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trình bày Tờ trình; Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi); Nghe Uỷ viên UBTVQH, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội và tiến hành thảo luận trực tuyến về dự án Luật này. Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành mới thi hành được 04 năm và đang phát huy được hiệu quả trên cả 3 chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Quốc hội đã thông qua được 55 luật và dự kiến thêm 10 luật thông qua tại kỳ họp thứ 9. Hoạt động của Quốc hội cũng đã thu hút được sự quan tâm chú ý của cử tri và Nhân dân cả nước, nhận được sự đánh giá cao. Điều này cho thấy các nội dung của Luật Tổ chức Quốc hội đang đi vào cuộc sống. Qua thảo luận đã có đã có 18 vị đại biểu Quốc hội phát biểu, 3 ý kiến tranh luận tham gia vào rất nhiều nội dung thuộc phạm vi dự thảo luật. có 25 đại biểu đăng ký phát biểu nhưng không đủ thời gian.

Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, qua thảo luận đa số đại biểu Quốc hội tán thành với những nội dung được Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp thu giải trình. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết thêm, về tiêu chuẩn quốc tịch của đại biểu Quốc hội còn ý kiến đề nghị cân nhắc thêm việc quy định “chỉ có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam”. Đây là vấn đề đã cân nhắc từ khi ban hành Luật Tổ chức chính quyền địa phương liên quan đến quốc tịch của đại biểu ứng cử Hội đồng nhân dân. Khi đó Quốc hội đã thảo luận và cân nhắc quy định “có một quốc tịch” (không có chữ  “chỉ” nhưng vẫn cần bảo đảm sự thống nhất giữa hai luật khi cùng quy định về một vấn đề. Về ý kiến tăng đại biểu Quốc hội là chuyên gia, không chỉ tỉ lệ đại biểu là chuyên gia mà còn tỷ lệ đại biểu trẻ, đại biểu là người dân tộc, đại biểu nữ…thuộc phạm vi của Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội mà không quy định cụ thể trong Luật. Luật chỉ quy định tỷ lệ tối thiểu phải bảo đảm “ít nhất 40% đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách”. Về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, ngoài các tiêu chuẩn chung còn phải đáp ứng tiêu chuẩn đối với từng chức danh được quy định cụ thể trong các văn bản chỉ đạo của Đảng, văn bản hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội…Do đó rất khó để quy định chung trong Luật. Vì vậy, đề nghị Quốc hội cho phép quy định nội dung này trong văn bản dưới luật hướng dẫn chi tiết và bảo đảm các tiêu chuẩn đối với đại biểu hoạt động chuyên trách sẽ cao hơn, đồng thời gắn với các quy định về thực hiện nhiệm vụ đại biểu, chế độ chính sách, tiền lương, chế độ bảo đảm cũng như khen thưởng, kỷ luật. Về Đoàn đại biểu Quốc hội, đây là chế định đặc thù của Quốc hội Việt Nam, ra đời từ Luật Tổ chức Quốc hội đầu tiên năm 1960. Qua mỗi lần sửa đổi thì địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội ngày càng hoàn thiện. Luật hiện hành quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của Đoàn đại biểu Quốc hội, có trụ sở, bộ máy giúp việc, kinh phí…Các quy định này đã tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội. Qua báo cáo công tác của các Đoàn đại biểu Quốc hội cũng như ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật của các Đoàn cho thấy những vướng mắc, bất cập hiện nay chủ yếu liên quan đến cách thức tổ chức công việc của Đoàn và công tác quản lý cán bộ, giải quyết chế độ chính sách đối với đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Đoàn. Dự thảo Luật đã có những sửa đổi để tạo cơ sở pháp lý cho việc hướng dẫn giải quyết những bất cập này và thời gian tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có những hướng dẫn cụ thể liên quan đến hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội. Về bộ máy giúp việc, nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội thống nhất việc hợp nhất hai văn phòng là Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Văn phòng Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Trên cơ sở tổng kết thực hiện thí điểm và ý kiến các địa phương, ý kiến đại biểu, thời gian tới Chính phủ sẽ có nghiên cứu, xây dựng đề án và trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Do đó, đề nghị Quốc hội cho phép quy định khái quát về văn phòng giúp việc. Về chuyển các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ban Dân nguyện và Ban Công tác đại biểu) thành cơ quan của Quốc hội, qua tổng hợp ý kiến cho thấy đa số ý kiến đều cho rằng cần chuyên môn hóa, nâng cao tính chuyên nghiệp, khả năng tham mưu phục vụ của các cơ quan này. Tuy nhiên khi đi vào xác định nhiệm vụ quyền hạn, tổ chức bộ máy cụ thể cho từng cơ quan thì còn nhiều ý kiến khác nhau, chưa có sự đồng thuận, thống nhất.

Theo dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội vào đợt 2 (khi Quốc hội họp tập trung) của Kỳ họp thứ 9.

Buổi chiều, Uỷ viên UBTVQH, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo của UBTVQH giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật; cơ quan trình và cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Thanh Anh
Số lần đọc:380