Quốc hội thảo luận Luật Xử lý vi phạm hành chính
Ngày: 22.10.2020
Thứ Năm, ngày 22/10/2020, buổi sáng, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu điều hành phiên thảo luận.

 So với dự thảo Luật đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 9, dự thảo Luật kỳ này đã được tiếp thu, chỉnh lý cả về nội dung và kỹ thuật lập pháp ở nhiều điều, khoản để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thivà rõ ràng của các quy định, trong đó tập trung vào 06 nhóm vấn đề cụ thể sau đây: (1) quy định về tái phạm; nguyên tắc xử phạt đối với hành vi vi phạm hành chính nhiều lần; thẩm quyền quy định về xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả;các hành vi bị nghiêm cấm; trách nhiệm của cơ quan, đơn vị trong xử lý vi phạm hành chính; (2) về hình thức xử phạt, thẩm quyền xử phạt; (3) về biên bản vi phạm hành chính; việc chuyển hồ sơ vụ vi phạm để xử phạt; sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật trong phát hiện vi phạm hành chính;thời hạn ra quyết định xử phạt;việc tịch thu tang vật, phương tiện và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không ra quyết định xử phạt, hết thời hiệu xử phạt, thời hiệu thi hành quyết định xử phạt; (4) việc thi hành và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt; (5) về đối tượng, thủ tục lập hồ sơ, thi hành và các quy định khác về việc áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính; (6) trường hợp tạm giữ người theo thủ tục hành chính; tạm giữ và xử lý tang vật, phương tiện, giấy phép, chứng chỉ hành nghề theo thủ tục hành chính; việc quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính. Nhiều ý kiến tán thành tăng mức phạt tiền tối đa như dự thảo Luật; một số ý kiến đề nghị tăng mức phạt tiềntối đa của một số lĩnh vực khác như hôn nhân và gia đình, an ninh trật tự, an toàn xã hội, đất đai, xây dựng... qua tổng kết thi hành không thấy có vướng mắc, bất cập liên quan đến quy định về mức phạt tiềntối đa. Do vậy, đề nghị Quốc hội cho giữ việc tăng mức phạt tiền tối đa của 10 lĩnh vực như dự thảo Luật. Dự thảo Luật  cũng đã bổ sung thẩm quyền xử phạt của Kiểm toán nhà nước để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Kiểm toán nhà nước (Điều 48a); chỉnh lý quy định về thẩm quyền xử phạt của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Cạnh tranh (Điều 45a)...chưa bổ sung thẩm quyền xử phạt của Viện kiểm sát nhân dân. Cóý kiến đề nghị rà soát quy định về thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chínhđể bảo đảm tương xứng với nhiệm vụ được giao;đề nghị chỉ tăng thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện cho một số chức danh cần thiết. Dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng: (1) bên cạnh thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính của các chức danh là cấp cuối cùng của mỗi lực lượng đã được Luật XLVPHC hiện hành quy định, dự thảo Luật bổ sung thêm 08 nhóm chức danh (chủ yếu thuộc các cơ quan được tổ chức theo ngành dọc ở cấp tỉnh hoặc liên tỉnh) có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không phụ thuộc vào giá trị tang vật, phương tiện; (2) các chức danh khác có thẩm quyền tịch thu tang vật, phương tiện có giá trị không vượt quá 02 lần mức tiền phạt theo thẩm quyền. Nhiều ý kiến đề nghị không bổ sung biện pháp cưỡng chế “ngừng cung cấp các dịch vụ điện, nước”. Một số ý kiến tán thành bổ sung biện pháp này là biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Một số ý kiến đề nghị bổ sung biện pháp này là biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính. Do còn có ý kiến khác nhau, Quốc hội đưa vào dự thảo Luật 02 phương án theo 02 loại ý kiến nêu trên để tiếp tục xin ý kiến các vị đại biểu Quốc hội (sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 2 và bổ sung khoản 2a Điều 86 của Luật XLVPHC). Về đối tượng áp dụng biện pháp xử lý hành chính(sửa đổi, bổ sung các điều 90, 92, 94 và 96 của Luật XLVPHC), đa số ý kiến đề nghị không áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi mà thực hiện cai nghiện theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy. Một số ý kiến tán thành áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng không quy định trong Luật này mà quy định trong Luật Phòng, chống ma túy. Một số ý kiến tán thành bỏ quy định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người nghiện ma túy. Về tạm giữ người theo thủ tục hành chính(sửa đổi, bổ sung Điều 122 của Luật XLVPHC), có ý kiến đề nghị rà soát quy định về các trường hợp tạm giữ người để bảo đảm chặt chẽ, tránh bị lạm dụng. Dự thảo Luật bổ sung 04 trường hợp tạm giữ người, trong đó trường hợp“tạm giữ người có hành vi bạo lực gia đình vi phạm quyết định cấm tiếp xúc theo quy định của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình” để bảo đảm thống nhất, đồng bộ với Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; trường hợp “tạm giữ người để bảo đảm thi hành quyết định đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc”là phù hợp đểbảo đảm thi hành quyết định áp dụng các biện pháp này. Về quản lý người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian làm thủ tục áp dụng biện pháp xử lý hành chính(sửa đổi, bổ sung Điều 131 của Luật XLVPHC), có ý kiến đề nghị chỉ giao cơ quan, tổ chức quản lý đối với người không có nơi cư trú ổn định bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;rà soát việc giao Công an cấp huyện quản lý đối với người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc. Dự thảo Luật quy định giao cho gia đình quản lý đối với người có nơi cư trú ổn định (giữ như hiện hành); đối với người không có nơi cư trú ổn định hoặc có nơi cư trú ổn định nhưng gia đình không đồng ý quản lý thì giao cho trung tâm, cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý, phù hợp với thực tiễn đang thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 77/2014/QH13 của Quốc hội. Dự thảo luật này sẽ được Quốc hội xem xét thông qua gần cuối kỳ họp này.

Buổi chiều, Quốc hội nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật này.

Trước đó, buổi chiều ngày 21/10/2020, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Biên phòng Việt Nam. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật. Qua thảo luận đã có 22 đại biểu phát biểu, 03 đại biểu tranh luận. Đa số ý kiến đại biểu phát biểu nhất trí với Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau thảo luận, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch thay mặt cơ quan trình dự án Luật đã báo cáo, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm.

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng, về cơ bản, các nội dung của dự thảo Luật đã được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, thống nhất với hệ thống pháp luật; đồng thời, bám sát chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước, tạo cơ sở, nền tảng pháp lý chặt chẽ cho công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới, xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân và xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng ngày càng lớn mạnh phù hợp với tình hình mới. Các nội dung cơ bản đảm bảo đồng bộ, khả thi.

Ngoài ra, để hoàn thiện dự thảo Luật, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung cụ thể như sau: Về nhiệm vụ biên phòng, lực lượng thực thi nhiệm vụ biên phòng; vai trò của nhân dân và các lực lượng trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân; công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ biên phòng và hợp tác quốc tế về biên phòng; về các quy định chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động, chế độ, chính sách, trang bị của lực lượng bộ đội biên phòng đúng với tính chất, vai trò của lực lượng này là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới, chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cần làm rõ cơ chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, chức năng, chức trách của bộ đội biên phòng với các lực lượng khác ở khu vực biên giới; rà soát các quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác biên phòng.

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đại biểu Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội sẽ chỉ đạo cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm tra tiếp tục phối hợp với các cơ quan hữu quan nghiên cứu, tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Luật, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Thanh Anh
Số lần đọc:274