QUỐC HỘI THẢO LUẬN Ở HỘI TRƯỜNG VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ (SỬA ĐỔI)
Ngày: 20.11.2019
Thứ Tư, ngày 20 tháng 11 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) và biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi). Kết quả biểu quyết, số đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết là 453, bằng 93,79%; số đại biểu Quốc hội tán thành 435, bằng 90,06%; số đại biểu Quốc hội không tán thành 09, bằng 1,86%; số đại biểu Quốc hội không biểu quyết 09, bằng 1,86%. Như vậy, đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi).

Sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi). Qua thảo luận, đa số ý kiến đại biểu thống nhất với Tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư. Các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung cụ thể như:

Về phạm vi điều chỉnh: Đa số ý kiến nhất trí với phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư (sửa đổi); một số ý kiến đề nghị nghiên cứu đưa các hoạt động đầu tư mới vào phạm vi điều chỉnh của Luật Đầu tư như các hoạt động đầu tư về công nghệ Grab, Uber theo hướng quy định các nguyên tắc để điều chỉnh các hoạt động này. Đối với các hoạt động đầu tư mới thì vẫn phải thực hiện thông báo nhưng không phải thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh hoặc giao Chính phủ hướng dẫn hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành văn bản hướng dẫn.

Đối tượng áp dụng: Có ý kiến cho rằng Luật chỉ quy định đối tượng áp dụng là “tổ chức, cá nhân”. Tuy nhiên, trong các văn bản của Đảng còn đối tượng nữa là "cơ quan". Đề nghị nghiên cứu bổ sung đối tượng này.

Về nguyên tắc áp dụng Luật Đầu tư, các luật có liên quan và điều ước quốc tế: Có ý kiến đề nghị cần phải quy định rõ ràng, cụ thể về nguyên tắc áp dụng pháp luật. Làm rõ mối quan hệ giữa Luật Đầu tư và Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp đối với trường hợp dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội.

Về chính sách đầu tư kinh doanh: Có ý kiến đề nghị việc xây dựng luật phải thông thoáng nhưng vẫn cần đảm bảo hiệu quả, hiệu lực của việc quản lý nhà nước, tránh bị lợi dụng. Cần quan tâm đến các hoạt động ảnh hưởng đến vai trò cũng như gây bất bình giữa các nhà đầu tư. Có ý kiến đề nghị sửa khoản 1 Điều 5 thành “Nhà đầu tư được quyền thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh trong các ngành, nghề mà luật không cấm,…” sẽ phù hợp hơn với Luật Doanh nghiệp và các luật khác về ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh.

Về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh: Nhiều ý kiến đề nghị không nên cấm dịch vụ “kinh doanh dịch vụ đòi nợ”, vì đây là vấn đề thị trường và cần quy định chặt chẽ hơn tránh vấn đề xã hội phát sinh. Có ý kiến đề nghị giữ nguyên như Luật hiện hành. Có ý kiến đề nghị bổ sung các quy định để quản lý chặt chẽ hơn, không thể theo kiểu không quản lý được thì cấm. Một số ý kiến đề nghị rà soát, đánh giá và lấy ý kiến thêm về vấn đề này trước khi quyết định cấm hoặc không. Có ý kiến cho rằng quy định quản lý về hoạt động này còn lỏng lẻo, chưa phù hợp với thực tiễn dẫn đến việc lạm dụng, hạn chế, bất cập; cần xác định hiện tượng trên xuất phát từ các doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh hay tổ chức, loại hình đòi nợ chưa đăng ký.

Về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện: Đa số ý kiến đề nghị giữ nguyên các phụ lục 1, 2 và 3 của Luật Đầu tư, không giao Chính phủ quy định chi tiết và bổ sung quy định cho phép Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn, tránh sự áp dụng tùy tiện. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu quy định nguyên tắc xác định một ngành, nghề đầu tư kinh doanh phải có điều kiện tại luật rồi giao Chính phủ quy định cụ thể để không phải sửa luật thường xuyên. Đề nghị nghiên cứu bổ sung tại Điều 7 các yếu tố bảo vệ môi trường vì khi các nhà đầu tư muốn đầu tư vào các lĩnh vực thì các yếu tố bảo vệ môi trường cũng cần được chú ý hơn. Có ý kiến đề nghị xem xét khoản 3 Điều 7, cần phân cấp cụ thể và có chính sách mở. Có ý kiến đề nghị rà soát khoản 6 Điều 7 có nhiều nội dung chồng lấn và đề nghị đưa vào phần giấy phép; việc quy định tới 5 hình thức điều kiện đầu tư kinh doanh là quá rườm rà,...

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:274