QUỐC HỘI THẢO LUẬN Ở HỘI TRƯỜNG VỀ DỰ ÁN LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ngày: 21.11.2019
Thứ Năm, ngày 21 tháng 11 năm 2019, Quốc hội làm việc ở Hội trường, thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung cụ thể như:

Về phạm vi sửa đổi, bổ sung Luật: Đa số ý kiến đồng ý với phạm vi sửa đổi Luật do Chính phủ trình và thể hiện như trong dự thảo Luật; Có ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi sửa đổi Luật, trong đó nghiên cứu sửa đổi, bổ sung đối với một số nội dung như việc lập, quyết định Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, việc trình kèm theo văn bản quy định chi tiết trong hồ sơ dự án luật.

Về bổ sung một số quy định về bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Có ý kiến tán thành với Tờ trình của Chính phủ và cho rằng việc tiếp tục quy định rõ hơn về nội dung lãnh đạo của Đảng trong trình tự xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật là hết sức cần thiết. Có ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ việc quy định trong Luật về việc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, vì trong từng thời điểm, từng thời kỳ có thể có những chỉ đạo khác nhau.

Về trách nhiệm chủ trì việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết: Một số ý kiến đề nghị bổ sung các quy định để nâng cao vai trò của đại biểu Quốc hội, xây dựng cơ chế để cơ quan thẩm tra xác nhận rằng các ý kiến phát biểu của đại biểu Quốc hội đã được tiếp thu đầy đủ trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý; Có ý kiến đề nghị tăng cường vai trò của Quốc hội trong giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Một số ý kiến đề nghị sửa đổi theo hướng tăng cường hơn nữa vai trò phối hợp giữa các cơ quan trong việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết; Nhiều ý kiến đề nghị nâng cao trách nhiệm của các chủ thể trong quá trình lập pháp, bảo đảm theo đúng nguyên tắc tổ chức quyền lực nhà nước hiện nay đó là phân công, phối hợp giữa các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp; Nhiều ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung các quy định nhằm tăng cường trách nhiệm của cơ quan soạn thảo; Có ý kiến đề nghị thay đổi theo hướng ba lần đọc tại hai kỳ họp, kể cả rút gọn cũng phải hai lần đọc, lần đọc thứ hai có sự tranh luận giữa cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra, sau đó Ủy ban Thường vụ Quốc hội mới kết luận và trình ra Quốc hội. Có ý kiến đề nghị có cơ chế kiểm soát vấn đề lợi ích của Bộ, ngành. Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định hằng năm Ủy ban Thường vụ Quốc hội có đánh giá và báo cáo với Quốc hội về trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, về công tác xây dựng luật, trong đó báo cáo cụ thể, làm rõ nguyên nhân, kết quả đã đạt được, những tồn tại, vướng mắc trách nhiệm của cơ quan có liên quan.

Về lập đề nghị xây dựng nghị định của Chính phủ, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh: Một số ý kiến tán thành việc bỏ yêu cầu lập đề nghị xây dựng đối với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định về biện pháp nhằm đảm bảo thi hành Hiến pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên và nhằm phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách quốc phòng, an ninh ở địa phương vì cho rằng quy định như vậy sẽ dẫn đến thêm thủ tục hành chính và không bảo đảm tính cấp bách trong thực tế.

Về xây dựng, ban hành văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn: Nhiều ý kiến đồng ý với việc bổ sung 03 trường hợp được áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn như trong Tờ trình của Chính phủ nhằm kịp thời tháo gỡ được những khó khăn và đáp ứng yêu cầu của thực tế; Có ý kiến đề nghị cân nhắc kỹ việc bổ sung một số trường hợp áp dụng trình tự, thủ tục rút gọn vì khi áp dụng sẽ rút gọn ở tất cả các khâu của quy trình như hồ sơ, thủ tục, thời gian,…Như vậy, một số chính sách được đưa vào dự thảo Luật sẽ không được tính toán kỹ và không có đủ căn cứ để các đại biểu có thể đồng ý với các chính sách đó khi xem xét, thông qua dự thảo văn bản.

Về ban hành thủ tục hành chính trong văn bản quy phạm pháp luật và áp dụng văn bản quy phạm pháp luật: Có ý kiến nhất trí với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 14 theo hướng cho phép quy định thủ tục hành chính trong trường hợp cần thiết trong nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định các biện pháp đặc thù của địa phương; Có ý kiến đề nghị cân nhắc việc sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 172, chỉ nên quy định như Luật năm 2015 cho phép quy định thủ tục hành chính trong văn bản của chính quyền địa phương khi được giao trong luật nhằm minh bạch hóa và giảm thủ tục hành chính không cần thiết cho người dân,…

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:349