QUỐC HỘI THẢO LUẬN Ở TỔ VỀ DỰ ÁN LUẬT ĐẦU TƯ (SỬA ĐỔI) VÀ DỰ ÁN LUẬT DOANH NGHIỆP (SỬA ĐỔI)
Ngày: 15.11.2019
Ngày 15/11, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đầu tư (sửa đổi); Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).Sau đó, thảo luận ở tổ về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi) và dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

ĐBQH Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Kiên Giang, làm Tổ trưởng Tổ 16 chủ trì phiên thảo luận gồm 04 tỉnh: Quảng Bình; Phú Yên; Bạc Liêu và Kiên Giang.

Thảo luận về dự án Luật Đầu tư (sửa đổi), đa số ý kiến đại biểu thống nhất với tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xử lý những quy định còn mâu thuẫn với các luật khác (Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Kinh doanh bất động sản,…), nâng cao chất lượng đầu tư, bảo đảm quyền tự do, bình đẳng của các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế trong hoạt động đầu tư kinh doanh, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư khi tham gia đầu tư tại doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập quốc tế.

Các đại biểu tập trung thảo luận về một số nội dung như: Nguyên tắc áp dụng Luật Đầu tư, các luật có liên quan và điều ước quốc tế; chính sách về đầu tư kinh doanh; về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh; về ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, sửa đổi, bổ sung ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; về ngành, nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài; về ưu đãi và hỗ trợ đầu tư; về đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp; về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, thủ tục cấp, điều chỉnh và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; về triển khai thực hiện dự án đầu tư; về ngành, nghề cấm đầu tư ra nước ngoài; ngành nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện,...Ngoài ra, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát sự thống nhất với các luật khác có liên quan, bảo đảm khắc phục những chồng chéo, thiếu thống nhất trong hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư kinh doanh và không để tạo ra mâu thuẫn, xung đột mới; nghiên cứu, luật hóa tối đa các quy định của văn bản dưới luật đã được kiểm nghiệm có tính ổn định trong thực tiễn và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, quy định chi tiết hơn những điều khoản về điều kiện, nguyên tắc áp dụng để giảm bớt các điều giao Chính phủ quy định trong dự thảo Luật,…

Thảo luận về dự án Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), đa số ý kiến đại biểu cơ bản tán thành với tờ trình của Chính phủ về sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp,nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống pháp luật, tính tương thích với một số quy định của các luật mới ban hành, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật. Qua đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng tổ chức quản trị doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông, nhà đầu tư khi tham gia đầu tư kinh doanh tại doanh nghiệp; đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thảo luận về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật,một số ý kiến nhất trí với dự thảo Luật bổ sung một chương mới quy định về hộ kinh doanh, khẳng định địa vị pháp lý, nâng cao năng lực quản trị của chủ thể này khi tham gia vào thị trường, tạo điều kiện hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận và thực hiện đầy đủ chính sách của Nhà nước. Nhiều ý kiến cho rằng việc đưa hộ kinh doanh vào dự thảo Luật này là không phù hợp vì Luật Doanh nghiệp quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của doanh nghiệp. Có ý kiến đề nghị nghiên cứu xây dựng một luật riêng về hộ kinh doanh, vì hộ kinh doanh không phải là một loại hình doanh nghiệp. Có ý kiến đề nghị nếu điều chỉnh phạm vi, đưa đối tượng này vào dự thảo Luật thì tên gọi của luật nên là Luật Doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoặc công nhận hộ kinh doanh là một loại hình doanh nghiệp như nhiều nước trên thế giới.Ngoài ra, các đại biểu còn thảo luận về doanh nghiệp nhà nước; về việc thực hiện đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử; về con dấu của doanh nghiệp; về quyền của cổ đông phổ thông; về cổ phần ưu đãi biểu quyết do tổ chức được Chính phủ ủy quyền nắm giữ; về phát hành trái phiếu; về hộ kinh doanh và đề nghị tiếp tục rà soát, bảo đảm khắc phục những chồng chéo, trùng lặp, mâu thuẫn giữa các quy định của Luật Doanh nghiệp với các luật khác có liên quan; nghiên cứu, luật hóa tối đa các quy định của văn bản dưới luật đã được kiểm nghiệm có tính ổn định trong thực tiễn và các cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia, quy định chi tiết hơn những điều khoản về điều kiện, nguyên tắc áp dụng để giảm bớt các điều giao Chính phủ quy định trong dự thảo Luật,…

Buổi chiều, Quốc hộithảo luận ở tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và dự án Luật Thanh niên (sửa đổi)./.

Nguyễn Dư
Số lần đọc:246